رابطۀ ساده و چندگانۀ سلامت روانی و سبکهای دلبستگی با نگرش مذهبی دانشجویان

نویسندگان

1 کارشناسارشد برنامهریزی آموزشی دانشگاه مازندران.

2 کارشناسارشد تحقیقات آموزشی دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل.

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دبیر پایۀ ششم آموزش وپرورش و مدرس دانشگاه پیام نور

4 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی و دکترای فلسفۀ آموزشوپرورش

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین رابطۀ بین سلامت روانی و سبک دل‌بستگی با نگرش مذهبی در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور آمل انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. ازنظر هدف، این پژوهش به صورت طرح کاربردی است. همچنین، جامعۀ آماری آن شامل 4هزار و 152 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام‌نور آمل در سال 1393 بود. از بین جامعۀ آماری براساس فرمول کوکران تعداد 413 نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ نگرش مذهبی خدایاری (1378) و پرسش‌نامۀ سلامت روانی گلدبرگ ( 1972) و پرسش‌نامۀ سبک دل‌بستگی هازن و شیور (1995) بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش همزمان با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 تحلیل شد. بین مؤلفه‌های سلامت روان و سبک‌های دل‌بستگی با نگرش مذهبی دانشجویان رابطۀ مثبت وجود داشت. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که نشانگان بدنی و افسردگی و سبک‌های دل‌بستگی، نگرش مذهبی دانشجویان را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین، یافته‌های حاصل از این پژوهش بر کاربرد سلامت روان و دل‌بستگی در نگرش مذهبی دانشجویان تأکید می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


1. قرآن کریم. ##
2. احدی، بتول؛ «رابطۀ احساس تنهایی و عزت نفس با سبک‌های دل‌بستگی دانشجویان»؛ مطالعات روان‌شناختی؛ سال اول، شمارۀ 5، 1388، ص95-112. ##
3. احتشام‌زاده، پروین و زهره طبیبی؛ «رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک دلبستگی با بخشودگی در کارکنان شرکت ملی نفت اهواز»؛ یافته‌های نو در روانشناسی، سال ششم، شمارۀ 18، 1391، ص87-102. ##
4. بیانی، علی و دیگران؛ «بررسی رابطۀ جهت‌گیری مذهبی با اضطراب و افسردگی در دانشجویان»؛ مجلۀ علمی‌پژوهشی اصول سلامت روانی، سال دهم، شمارۀ 3 (پیاپی 39 )، 1387، ص209-214. ##
5. تقی‌یاره، فاطمه و دیگران؛ «بررسی ارتباط سطح تحول من، دلبستگی به خدا و جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان»؛ مجلۀ روانشناسی، سال اول، شمارۀ 33، 1384، ص3-##21.
6. سپاه‌منصور، مژگان و دیگران؛ «ادراک دلبستگی به کودکی، دلبستگی به بزرگسالان و دلبستگی به خدا»، فصلنامۀ روانشناسان ایران، سال چهارم، شمارۀ 15، 1387، ص253 تا 265. ##
7. جان‌بزرگی، مسعود؛ «جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان»؛ پژوهش در پزشکی؛ دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات درمانی شهیدبهشتی، سال سی‌ویکم، شمارۀ 4، 1386، ص345-350. ##
8. چاوشی آقایانی، اکبر و دیگران؛ «بررسى رابطۀ نماز با جهت‌گیرى مذهبى و سلامت روان»؛ مجلۀ علوم رفتاری، سال دوم، شمارۀ 2، 1387، ص149 تا 156. ##
9. حق‌شناس، مرتضی و دیگران؛ «بررسی رابطۀ هوش معنوی و سبک دلبستگی دانشجویان»؛ فصلنامۀ اخلاق پزشکی؛ سال چهارم، شمارۀ 14، 1389، ص167-181. ##
10. خالق‌خواه، علی و محمدمهدی بابائی منقاری؛ «رابطۀ سبک‌های دلبستگی و هوش معنوی با نگرش دینی دانش‌آموزان متوسطۀ شهرستان آمل در سال 1393»؛ مجلۀ دین و سلامت، سال دوم، شمارۀ 2، 1393، ص1-9. ##
11. خالق‌خواه، علی و دیگران؛ «تربیت دینی براساس باورهای متناقض‌نمای کرکگور»؛ پژوهش‌نامۀ مبانی تعلیم‌وتربیت، سال دوم، شمارۀ 1، 1391، ص65-90. ##
12. خوانین‌زاده، مرجان و دیگران؛ «مقایسۀ سبک دلبستگی دانشجویان دارای جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی»؛ مجلۀ روانشناسی، سال نهم، شمارۀ 3، 1384، ص227-247. ##
13. صولتی،‌کمال و دیگران؛ «رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان»؛ مجلۀ دانشگاه علوم‌پزشکی قم، سال پنجم، شمارۀ 3، 1390، ص42-48. ##
14. علیانسب، حسین؛ «بررسی رابطۀ دین‌داری و اضطراب مرگ در بین دانشجویان و طلاب شهر قم»؛ روانشناسی و دین، سال سوم، شمارۀ 1، 1389، ص55-68. ##
15. عبدالهی، راشن و دیگران؛ «رابطۀ دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در زنان بزهکار زندانی شهر تهران»؛ فصلنامۀ دانش انتظامی، سال شانزدهم، شمارۀ 1، 1392، ص157-181. ##
16. عطاری، یوسفعلی و دیگران؛ «بررسی روابط ساده و چندگانۀ نگرش مذهبی، خوشبینی و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متأهل دانشگاه شهیدچمران اهواز»؛ مجلۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز، سال سوم، شمارۀ 1، 1385، ص93-##110.
17. غرایی، بنفشه و دیگران؛ «بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بیرونی در شهر کاشان»؛ فصلنامۀ علمی‌پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شمارۀ 10، 1387، ص65-88. ##
18. فتحی، آیت‌اله؛ «بررسی تأثیر آمادگی جسمانی در سلامت روانی و رضایت از زندگی کارمندان علمی بدو خدمت عقیدتی‌سیاسی ناجا»؛ فصلنامۀ منابع انسانی ناجا، سال ششم، شمارۀ 24، 1390، ص101-114. ##
19. قیامی، زهرا؛ «بررسی رابطۀ سبک دلبستگی با سبک‌های مقابله مذهبی»؛ مجلۀ روانشناسی و علوم تربیتی، سال پنجم، شمارۀ 1، 1384، ص221-233. ##
20. مهرابی طالقانی، شیما و فرامرز سهرابی؛ «بررسی مقایسۀ رابطه بین جهت‌گیری دینی (درونی‌بیرونی) با سخترویی در دانشجویان دختر و پسر»؛ مطالعات روانشناختی، سال هفتم، شمارۀ 2، 1390، ص155-173. ##
21. ناصری، اسماعیل؛ «بررسی مفهوم و مؤلفه‌های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن در بین دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی»؛ پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه‌طباطبایی، 1386. ##
22. Ansari H, Bahrami L, Akbarzade L, Bakhasani NM, 2008, Assessment of General Health and Some Related Factors amongStudents of Zahedan University of Medical Sciences In 2007. Zahedan J Res Med Sci (Tabib-E-Shargh); 9(4): 295-304. ## [In Persian].
23. Boulter L, 2002, Self-concept as a predictor of college freshman academic adjustment, College student Journal, 36(2): 234-246. ##
24. Cassidy J, Shaver PR, 1999, Handbook ofattachment: Theory, research and clinical application. New York: Guilford press. ##
25. Fogle A, 1997, Infancy: Infant, family and society. Minneapolis:West Publications. ##
26. Fatahi Far S, Delgoshaei Y, 2014, The relationship between attachment styles and spiritual intelligence and ability of solving problem. International Journal of Basic & Applied Research; 3: 26-32. ##
27. Fountonlakis KN, Siamouli M, Magiria S, Kaprinis G, 2008, Late-life depression, religiosity, cerebrovascular disease, cognitive impairment and attitudes towards death in the elderly: interpreting the data . Medical Hypotheses; 1 (70): 493-496. ##
28. Khodayarifard M, Shokohi Yekta M, Ghobari Bonnab B, 2000, Preparing a scale to measure religiousattitude of college students. Journal of Psychology, 4(3): 69-85. (In Persian). ##
29. Kirkpatrick LA, Shaver PR 1992, An attachment theoretical approach to romantic love and religious belief, Personality and Social Psychology Bulletin; 1(18): 226-275. ##
30. Steward, R. J. Joe, H, 1998, Does spirituality influence academic achievement and psychological adjustment of Affrican-American urban adolescence. EDRS-MF/ plus postage,. ##
31. Sim TN, Loh BSM, 2011, Attachment to God; measurement and dynamics. J Soc Pers Relat; 20(7): 373-382. ##
32. Smucker CJ, 2009, Nursing, healing and spirituality. Complement Ther Nurs Midwifery; 4(4): 95-7. ##
33. World Health Organization, 2000, Health systems: Improving performance. Geneva: WHO, The World Health Report.
34. Yang K, Mao X, 2007, A study of Murses spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey. International journal of nursing studies; (44): 999-1010. ##
35. Yang KP, Wu XJ, 2009, Spiritual intelligence of nurses in two Chinese social systems: a cross sectional comparison study. J Nurs Res; 17(3):189-198.