رابطۀ عوامل فرهنگی مؤثر بر اخلاق شهروندی در شهر شاهین‌شهر

نویسنده

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری شاهین شهر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رابطۀ عوامل مؤثر فرهنگی با اخلاق شهروندی در شهر شاهین‌شهر انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تمامی شهروندان این شهر تشکیل دادند که از میان 143هزار و 308 شهروند، 71هزار و 357 نفر مرد و 71هزار و 951 نفر زن بودند. در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 383 محاسبه و جامعۀ نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی، متناسب با حجم جامعۀ آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته در چهار بُعد ارزش‌ها، هنجارها، باورهای فرهنگی و تعهدهای اخلاقی شهروندان بود که روایی ظاهری و محتوایی آن تأیید و روایی سازۀ آن توسط تحلیل عاملی انجام و پایایی ابزار برابر 96/0 برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد، ضریب همبستگی بین عوامل فرهنگی ( 654/0=r) با اخلاق شهروندی در شاهین‌شهر معنا‌دار بوده است. یافته‌ها نشان داد، بین عوامل فرهنگی، یعنی ارزش‌ها و هنجارها و باورها، با اخلاق شهروندی به ترتیب ( 421/0=r) و (621/0=r) و ( 634/0=r) رابطۀ معنادار وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  1. شرفی، ح، «سلوک فردی شهروندان در آرمانشهر رضوی»، مجموعه مقالات شهر بهشت،1387..##
  2. شیانی، م، «تحلیلی جامعه‌شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان»، مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ4، 3، . 1381، ص60تا80. ##
  3. دو مهدوی، محمدصادق و زهرا اسمی جوشقانی،«نگاهی جامعه‌شناختی به عوامل اجتماعی مؤثر بر اخلاق شهروندی جوانان کاشان؛ مطالعات جامعه‌شناختی شهری (مطالعات شهری)»، 3(8) 1تا30.ره4، 3، 1392، ص60تا80. ##
  4. صالحی امیری، سیدرضا و فرزانه چاوش‌باشی، «چالش‌های فرهنگی شهرنشینی در ایران، پژوهشنامۀ مدیریت برنامه‌ریزی شهری؛ مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ش3، 1387، ص9تا37. ##
  5. غلامی‌نیا، ع، «تأثیر انسان‌شناسی بر اخلاق شهروندی»، دورۀ6، ش21، زمستان1388، ص161تا171. ##
  6. فاطمی‌نیا، س ، فرهنگ شهروندی محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و شهروند فعال»، فصلنامۀ علمی‌پژوهشی رفاه اجتماعی، س7، ش26، 1386، ص35تا58. ##
  7. فکوهی، ن، «تقویت اخلاق شهروندی؛ راهی برای گذر به مردم‌سالاری مشارکتی»، مطالعات اجتماعی ایران، س3، ش2، 1388.  ##
  8. قلی‌زاده، آ، جامعه‌شناسی فرهنگی، اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1388. ##
  9. نیکومرام، ه و دیگران،  «نقش مهندسی فرهنگی در توسعۀ اخلاق شهروندی»، مطالعات مدیریت شهری، 3(5)، ص71تا87. ##
  10. Coffe H, Lippe T. 2009.Citizenship norms in Eastern Europe. Published online; 28 May 2009.Springerlink. ##
  11. Fahlquist J.N. 2009. Moral responsibility for environmental problems-individual or institutiona?. Published By Springer 22 :109–124##
  12. Gibson KL. 2009.Moral development in preparing gifted students for global citizenship.Morality, Ethics, and Gifted Minds Springer US, 1-12. ##
  13. Grossman D. 2000. The global and the local in partnership: Innovative approaches to citizenship education. paper presented at the sixth Unesco-Aceid,international conference on education, Bangkok, Thailand. ##
  14. Haste H . 2005.Moral responsibility and citizenship education, education, arts& morality, editor, Doris B,Wallace Springer US, 143-167. ##
  15. Heater , Derek . (1999) .Citizenship : The civic  Ideal  in world  history        , Politics  and  Education . London : Longman . ##
  16. Joo Kwak. 2007.  Challenges for values education today: In Search of a humanistic approach for the cultivation of the virtue of private citizenship, values education and lifelong learning, konkuk university, Seoul, Korea ,147-159.