بررسی پایبندی دانشجویان کارشناسی حسابداری به اخلاق حرفه‌ای

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری مؤسسهٔ آموزش عالی حافظ شیراز.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدشهر، گروه حسابداری، زاهدشهر

چکیده

اخلاق در هر حرفه‌ای لازم است و اهمیت آن در حسابداری و حسابرسی نیز انکارناشدنی است. این مقاله با هدف بررسی و تعیین سطح پایبندی به اخلاق حرفه‌ای دانشجویان کارشناسی حسابداری در زمان کنونی و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده نوشته شده است. این پژوهش از نوع توصیفی‌پیمایشی است و اطلاعات لازم در آن، ازطریق پرسش‌نامه به شیوه‌های مجازی و حضوری از دانشجویان کارشناسی حسابداری جمع‌آوری شده است. نتیجه‌های به‌دست‌‌آمده از یافته‌های پژوهش، براساس میزان نمره‌های حاصل از پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل‌های توصیفی و استنباطی و آزمون پارامتریکt  تک‌متغیره بررسی و تحلیل شده‌ است. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهند که سطح پایبندی به اخلاق حرفه‌ای در جامعهٔ بررسی‌شده متوسط است که این سطح از پایبندی مطلوب به‌نظر نمی‌رسد. بنابراین، برنامه‌ریزی برای نهادینه‌کردن اخلاق در جامعهٔ حرفه‌ای و توجه بیشتر به این موضوع در مجموعه‌های آموزشی و حرفه‌ای ضروری است.

کلیدواژه‌ها


ابطحی، سیدحسین، 1386،مدیریت منابع انسانی؛ ادارهٔ امور کارکنان در سازمان‌های دولتی، صنعتی و بازرگانی، کرج: مؤسسهٔ تحقیقات و آموزش مدیریت.#اسکندری،حسن، 1391، «اخلاق در حسابداری»، فصلنامهٔ دنیای اقتصاد، ش6، ص8تا15. #اعتمادی، حسین، زهرا دیانتی دیلمه، 1388، «تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش‌های مالی شرکت‌ها»،  فصلنامهٔ اخلاق در علوم و فنّاوری، س4، ش1و2، ص11تا20.#بحرینی، نسرین، 1389، «اخلاق پژوهش به‌منزلهٔ یک دانش؛ جستجو در اضلاع و هویت معرفتی اخلاق پژوهش»، ؟؟راهبرد فرهنگ، زمستان و بهار، ش8و9، ص39تا58.#بیک‌زاد، جعفر و دیگران، 1389، «اخلاق حرفه ای»، کار و جامعه، آبان و آذر، ش125و126، ص4تا10.#تولایی، روح‌الله، 1388، «عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان»، دوماهنامهٔ علمی‌ترویجی توسعهٔ انسانی پلیس، س6، ش25، ص45تا64.#ثقفی، علی ودیگران، 1389، «آموزش اخلاق حسابداری در دورهٔ کارشناسی»، فصلنامهٔ اخلاق در علوم و فنّاوری، س5، ش1و2، ص7تا18.#حجازی، رضوان، جنت مسافری، 1391، «رابطهٔ جنسیت با اخلاق حرفه‌ای در جامعهٔ دانشگاهی و حسابداری»، فصلنامهاخلاق در علوم رفتاری و فناوری، س7،ش1، ص1تا8. #حساس یگانه، یحیی، امید مقصودی، 1390، «ارزشهای اخلاقی در قضاوت حرفه‌ای حسابرس»،  فصلنامهٔاخلاق در علوم و فنّاوری، س6، ش1، ص62تا73.#رجب‌دری، حسین، اعظم روستامیمندی، 1393، «بررسی اهمیت و نقش اخلاق در حرفهٔ حسابداری»، مجموعه مقالات دومین همایش داخلی مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز.#رویایی، رمضان‌علی، علی بیات، 1390، «بررسی تأثیر انگیزش اخلاقی بر روی رفتار اخلاقی»،  تحقیقات حسابداری، دورهٔ 3،ش9، 74تا87.#سلاجقه، سنجر، فاطمه سیستانی خنامان، 1389، «بررسی رابطه میان اخلاق کار و کیفیت خدمات در سازمان‌های دولتی شهر کرمان»، مجموعه مقالات همایش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان.#سیف، علی‌اکبر، 1382، روش‌های اندازه‌گیری و ارزیابی آموزشی، تهران: نشر دوران.#کمیتهٔ ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، 1385، آﺋﯿﻦ رﻓﺘـﺎر ﺣﺮﻓـﻪ‌ای، تهران: اﻧﺘﺸـﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮسی.#نیکو‌مرام، هاشم و دیگران، 1393، «ارزیابی تأثیر اخلاق حرفه‌ای حسابداران مدیریت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت، با استفاده از تکنیک آنتروپی‌فازی، فصلنامهٔ علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، س7، ش20، #49تا66.#Armstrong, M. B., Ketz, J. E., & Owsen, D. (2003). Ethics education in accounting: Moving  toward ethicalmotivation and ethical behavior. Journal of Accounting Education, 21(1),1#Brackner J (1992).Issuse of management accounting.Journal of managerial accounting.#Deppe, L., Sonderegger, E., Stice, J., Clark, D., & Streuling, G. (1991). "Emerging competencies for the practice of accountancy". Journal of Accounting Education, No. 9, pp. 257-290.#Greenfield, A. C. (2008). "The Effect of Ethical Orientation and Professional Commitment on Earnings Management Behavior", Journal of Business Ethics, 83,419–434.#Jinseok S. Chun, Yuhyung Shin, Jin Nam Choi and Min Soo Kim.(2013). "How Does Corporate Ethics Contribute to Firm Financial Performance? The Mediating Role of Collective Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior" Journal of Management, vol 23 , no 8.#Keler Craig, A. Smith Katherine, K. & L. Murphy Smith, (2007), “Do gender, educational level, religiosity, and work experience affect the ethical decision- making of U.S. accountants? Critical Perspectives on Accounting 18, pp299-314#Shawver, T. J., Bancroft, P. C. and Sennetti, J. T. (2003). Gender Differences in Ethical Orientation and Evaluation by IPO Accountants. Working Paper. 1-34.Singhapakdi, A. (1999). #erceivedImportance of Ethics and Ethical Decisionsin Marketing. Journal of Business Research.Vol. 45, 89-99.Smith LM (2003). A Fresh Look at Accounting Ethics. #counting Horizons 17: 47–49#Weisbrod, E., (2009). The role of affect and tolerance of ambiguity in ethical decision making, Journal of Advances in Accounting, incorporating Advances International Accounting, 25., 57-63#Winten.G . (1998), Sources of variation in real-life moral judgment: Toward a model of real-life morality, Journal of Adult Development, vol. 4, pp. 90-120.
 
دوره 12، شماره 43
خرداد 1395
صفحه 265-292
  • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 04 شهریور 1396
  • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1396