حل تعارض میان دو اصل احترام به حریم خصوصی و اطلاعرسانی

نویسنده

چکیده

یکی از موضوعات مهم و پرچالش که در حوزۀ اخلاق کاربردی
بحث می‌شود، اخلاق روزنامه‍نگاری
است. اخلاق روزنامه‌نگاری از زیرمجموعه‍های اخلاق رسانه به‌شمار می‍رود. روزنامه‍نگاران همواره با مسائل اخلاقی
در روزنامه‍نگاری
روبه‌رو هستند و گاه این مسائل چنان در تعارض با یکدیگر قرار می‍گیرند که تصمیم‌گیری دربارۀ آن‌ها
نیازمند بصیرت اخلاقی قوی و پایبندی به اصولی اخلاقی است؛ اصولی که یاریگر روزنامه‍نگاران در تصمیم‍گیر‌ی‌هایشان باشد؛
اما گاهی همین اصول در مقام عمل در تعارض با یکدیگر قرار می‍گیرند. در
این مقاله، با روش توصیفی‌تحلیلی ضمن بررسی دو اصل «احترام به حریم خصوصی» و «حق
دستیابی مردم به اطلاعات» و تعارض میان این دو، خواهیم گفت که وظیفه‍گرایی نتیجه‍گرا با تقریر جدیدی که از آن
مطرح شده، قادر است روزنامه‍نگار
را در تصمیم‍گیری و
حل تعارض‌های اخلاقی یاری کند.بر‌اساس این نظریه،
حق حریم خصوصی، مطلق نیست و در تعارض با حق مهم‍تری می‍تواند نقض شود. علاوه‌بر‌آن، حق‌دانستن عموم نیز مطلق نیست و
اگر میل به دانستن عموم مبتنی‌بر «نیاز» و «حق» نباشد، حق حریم خصوصی همچنان
پابرجاست و در مقام عمل ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها