اخلاق کاربردی

نویسنده

پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

دانشگاه بوعلی‌سینای همدان فراتر از حد متوسط است و‍ نیز بین همۀ مؤلفه‌های اخلاق‌کار، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از‍ طرفی نتایج آزمون t نشان داد که برای بین گروه‌های مستقل در اخلاق‌کار براساس جنسیت، تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه نیز نشان داد، بین اخلاق‍کار کارکنان به‌لحاظ میزان سن و تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


دوره 11، شماره 40
شهریور 1394
صفحه 203-220
  • تاریخ دریافت: 14 تیر 1393
  • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1396
  • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 05 شهریور 1396