اخلاق کاربردی

نویسنده

پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

دانشگاه بوعلی‌سینای همدان فراتر از حد متوسط است و‍ نیز بین همۀ مؤلفه‌های اخلاق‌کار، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از‍ طرفی نتایج آزمون t نشان داد که برای بین گروه‌های مستقل در اخلاق‌کار براساس جنسیت، تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه نیز نشان داد، بین اخلاق‍کار کارکنان به‌لحاظ میزان سن و تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها