فریب‌گری زن در آینه قرآن و حدیث (با تأکید بر آیۀ 28 سورۀ یوسف (علیه السلام)

نویسنده

دفتر تبلیغات اسلامی

چکیده

در عصر کنونی دیدگاه‌های متفاوتی دربارۀ زن وجود دارد. گروهی با برداشتی نادرست نگاه قرآن را به زن بدبینانه می‌دانند. یکی از زمینه‌های پیدایش بدگمانی به زن آیۀ 28 سورۀ یوسف است که به همه زنان، کید بزرگ داشتن نسبت داده شده است.
برخی دیگر با مقایسه آیۀ مذکور و آیۀ 76 سورۀ نساء که در آن کید شیطان ضعیف معرفی شده، درسدد ضربه‌زدن به شخصیت زن برآمده‌اند. این نوشتار از نوع تحقیقات کیفی است که با رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است و برداشت‌های نوینی از این آیات ارائه می‌دهد.
نویسنده بر این باور است که نگاه قرآن به زن در موضوع فریب‌کاری بدبینانه نبوده و وجود این توانایی در زن، لزوماً‌ به‌معنای به‌کاربستن آن از سوی همه زنان نیست. از طرف دیگر از آن‌جایی که گستره معنایی دو آیه متفاوت است، ‌مقایسه آن دو اشتباه است و نمی‌توان کید زن را از کید شیطان بزرگتر دانست.

کلیدواژه‌ها