اخلاق حرفه معلمی و رویکردهای تربیتی از منظر ابن‌سینا

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

2 نویسندۀ مسئول: دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان