بررسی رابطه صفات شخصیتی و جهت‌گیری مذهبی و درگیری شغلی (مطالعه موردی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی


دوره 10، شماره 36
شهریور 1393
صفحه 71-93
  • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1393
  • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1396
  • تاریخ پذیرش: 06 شهریور 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 06 شهریور 1396