بررسی رابطه صفات شخصیتی و جهت‌گیری مذهبی و درگیری شغلی (مطالعه موردی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی