تحلیل کیفی جایگاه و اخلاق مادری در تفسیر نمونه.

نویسنده

کارشناسی‌ارشد مطالعات زنان دانشکدهٔ اهل‌البیت دانشگاه اصفهان.

چکیده

نهاد خانواده به‌عنوان اساس بی‌‌بدیل جامعهٔ بشری حفظ، تداوم، پویایی و سلامت خود را مرهون مفهومی به نام «مادری» است. مادری از اندک مفاهیمی است که در همهٔ فرهنگ‌ها مقدس بوده و همین عامل، لزوم شناخت این مفهوم را در دین مبین اسلام دوچندان ساخته است. در این مقاله با روش تحلیل مضمون (تماتیک) و نرم‌افزار مکس کیو ای دی تن، مفهوم مادری با استناد به 45 آیه و براساس دیدگاه‌های آیت‌‌الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه بررسی شده است. مضمون‌های به‌دست‌آمده در پنج بخش حاکی از این است که جایگاه مادر و فرزندآوری و تربیت فرزند، بیشترین معانی را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین تأکید بر نیکی به مادر و شیردهی بوده است و دعای فرزند و ناباروری و معنویت مادر، فراوانی نسبتاً کمتری داشته‌اند؟؟؟؟جایگاه مادر و فرزندآوری و تربیت فرزند، بیشترین معانی را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین تأکید بر نیکی به مادر و شیردهی بوده است و دعای فرزند و ناباروری و معنویت مادر، فراوانی نسبتاً کمتری داشته‌اند

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.##
 2. افتخاری، اصغر، 1383، «قدرت جنسیت و شأن اجتماعی و سیاسی زن در دیدگاه امام‌خمینی;»، کتاب نقد، ش17. .##
 3. بلالی، رقیه، علیرضا آقایوسفی، 1390، «اثربخشی برنامهٔ آموزش والدین بر کاهش رفتاری کودکان؛ روانشناسی کاربردی»، س5 ، ش4 (20)، زمستان. .##
 4. پاسنو، دایانا، 1384، فمینیسم راه‌یابی راهه، ترجمهٔ محمدرضا مجیدی، چ1، پژوهشگاه فرهنگ و معارف. .##
 5. حاجی‌اسماعیلی، سمیه، 1393، مادری در نگاه دینی و عینیت اجتماعی، چ1، قم: مرکز تحقیقات زن و خانواده. .##
 6. حسینی مجرد، اکرم، 1391، بررسی بحران مادری در جهان غرب  و تأثیرات آن بر جامعهٔ ایرانی، ج2، چ1، تهران: پیام عدالت. .##
 7. خامنه‌ای، سیدعلی، 1391، زن و خانواده؛ نقش و رسالت زن 3، برگرفته از بیانات آیت‌الله خامنه‌ای، چ1، به کوشش امیرحسین بانکی ورفرد، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی. .##
 8. رستمی، الهه، 1379، جنسیت، اشتغال و اسلام‌گرایی، تهران:                    انتشارات جامعه. .##
 9. شایسته‌رخ، الهه، شایسته بهرامی سامانی، 1391، «نقش مادر در تربیت دینی کودک»، مجموعه مقالات سومین نشست و اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده، ج2 ، چ1، تهران: پیام عدالت، ، اردیبهشت. .##
 10. صانعی، مهدی، 1378، پژوهشی در تعلیم و تربیت اسلامی، چ1، مشهد: انتشارات سناباد.##.
 11. فیض کاشانی، محسن، 1374، المحجة البیضاء فی احیاء الاحیا، ج3، تهران: مکتبة الشفیعی. .##
 12. قائمی، علی، 1368، نقش مادر در تربیت، تهران: انتشارات امیری.
 13. گاردنر، ویلیام، 1386، جنگ علیه خانواده، ترجمهٔ معصومه محمدی، چ1، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان. .##
 14. مکارم شیرازی، ناصر، 1362،نمونه، چ18، دارالکتب الاسلامیة.
 15. منصور، محمود، پریرخ دادستان، 1374، روانشناسی ژنتیک 2، چ2، تهران: انتشارات رشد. .##
 16. یرچری، استانفورد لورا به، 1377، تعامل والدین با کودک، ترجمهٔ محمد دهگانپور، تهران: انتشارات رشد. .##
  1. Sanders.M.R(2002). Parenting intervention and the preventions of serious mental health problem in children . MJA.177.7.87-92..##