راهکارهای صیانت از خانواده در برابر آسیب‌های فضای مجازی

نویسندگان

1 پژوهشگر و مدرّس حوزه و دانشگاه

2 پژوهشگر مطالعات دینی و اجتماعی

چکیده

 با اینکه ‌زمان زیادی از راهیابی فضای مجازی به جامعۀ ایران نمی‌گذرد، این                 فضا تمام جامعه را به خود وابسته کرده است؛ از دولت و مؤسسات گرفته تا                           همۀ اقشار جامعه. فضای مجازی که زندگی دوم نیز نام گرفته است، در کنار              کارکردهای متنوع و فواید پرشمار، آثار مخرّبی نیز دارد. این آسیب‌ها به‌ویژه در                     برخی از ساحت‌های آن همچون شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه‌ای،                  اینترنت و... نمود بیشتری دارد و خانواده‌ها را با مشکلات زیادی مواجه                                کرده است.
در این نوشتار می‌کوشیم ضمن برشمردن مهم‌ترین آسیب‌های فضای مجازی، برخی از راهکارهای صیانت از خانواده در برابر آن‌ها را بیان کنیم تا خانواده‌ها بتوانند با استفاده از این راهکارها از آثار مخرّب آن بکاهند.

کلیدواژه‌ها


 1. 1. قرآن کریم. ##بحرانى، سید هاشم (1416ق)؛ البرهان فى تفسیر القرآن؛ چ 1، تهران: بنیاد بعثت. ##برخی از نویسندگان(1386)؛ پرواز تا بی‌نهایت (خاطرات امیر خلبان روح‌الدین ابوطالبی)؛ تهران: سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش. ## برقى، احمد بن محمد (1371ق)؛ المحاسن؛ تحقیق جلال‌الدین محدث؛ چ 2، قم: دارالکتب الإسلامیه. ##بیدی، فاطمه و حسین کارشکی (1396)؛  اعتیاد به اینترنت؛ چ 3، تهران: آوای نور. ##پاکروان، محمدرضا (1394)؛ «بررسی رابطۀ استفاده از فضای مجازی با هویت ملی و دینی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بندرعباس»؛ پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس. ##تدین نبوی، راضیه و همکاران (1395)؛ «آموزش، حلقۀ مفقوده در استفادۀ بهینه و مطلوب از تلفن‌ همراه هوشمند»؛ مجموعه‌مقالات همایش تلفن ‌همراه هوشمند و سبک زندگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی. ##حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق)؛  وسائل الشیعه؛ چ 1، قم: مؤسسه آل‌البیت. ##خجیر، یوسف (1395)؛ «ظرفیت‌ها و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی                     موبایل‌محور در جامعۀ ایرانی»؛ مجموعه‌مقالات همایش تلفن‌ همراه هوشمند و سبک زندگی؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی. ##ذکایی، محمدسعید و فاخره خطیبی (1384)؛ «رابطۀ حضور در فضای                          مجازی هویت مُدرن؛ پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوانان ایرانی»، فصلنامۀ علوم اجتماعی، ش 33. ##

  2. شاوردی، تهمینه و همکاران (1394)؛ سبک زندگی و تلفن ‌همراه هوشمند؛ چ 1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی. ##

  3. صالحى شامى‏، شمس‌الدین ابوعبداللّه محمد بن یوسف بن على (1414ق)؛ سبل الهدى و الرشاد فى سیرۀ خیر العباد؛ تحقیق عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض؛ چ 1، بیروت: دارالکتب العلمیة. ##

  1. کهوند، محمد (1395)؛ شبکۀ عنکبوتی؛ چ 1، قم: ذکری. ##

  5. کلینى، محمد بن ‌یعقوب (1407ق)؛ الکافی؛ تحقیق علی‌اکبر غفاری؛ چ 4، تهران: دارالکتب الإسلامیه. ##

  1. مجلسی، محمدباقر (1403ق)؛  بحارالأنوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار؛ چ 2، بیروت: دار احیاء الثراث العربی. ##
  2. ورام بن ابى‌فراس، مسعود بن مسعود (1410ق)؛ مجموعه ورام؛ قم: مکتبۀ فقهیه. ##
  3. هاشمی‌زاده، سید رضا و بنیامین انصاری‌نسب (1396)؛  عصر مجازی؛ چ 1، تهران: تیسا. ##