مقایسه دو کتاب «اخلاق ناصری» و «اخلاق محتشمی»

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

خواجه نصیرالدین طوسی (597-627 هجری) دربارۀ اخلاق دو اثر مستقل تألیف کرده است. یکی اخلاق محتشمی و دیگری اخلاق ناصری که پس از آن نگاشته است.
هدف این مقاله بررسی مقایسه‌ای این دو کتاب است که این هدف با روش توصیفی‌تحلیلی محقق گشته است.
به همین روی هر دو کتاب مورد مطالعه قرار گرفت و سپس تفاوت‌ها و شباهت‌های آن از نظر قالب، سبک و اسلوب نگارش و مضمون و محتوا بررسی شد.

کلیدواژه‌ها