نگاهی به همایش بین المللی«اخلاق اسلامی در دانشگاه»

نویسنده

محقق

چکیده

 همایش بین المللی«اخلاق اسلامی در دانشگاه ها»، یازدهم ودوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری(1387 شمسی) درشهرمقدّس قم با حضور استادان، دانشجویان وکارشناسان داخلی وخارجی برگزارگردید. مقالات رسیده به همایش150 مقاله بوده که ترکیب آنها بدین شرح است: