شناسنامه

شناسنامه علمی شماره


عنوان مقاله [English]

Quarterly Journal of Extension in Ethics (Special Edition About Honesty)

                     

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشکدۀ الهیات و خانواده

فصلنامۀ علمی – ترویجی

 اخلاق

 (ویژۀ اخلاق تبلیغ)

سال هشتم/ شماره 29، (پیاپی 51) بهار 1397

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیّۀ قم

مدیر مسئول: محمد قطبی جشوقانی

سردبیر: حبیب‌رضا ارزانی

جانشین سردبیر: اصغر هادی

سرویراستار: فریبرز راهدان مفرد

مدیر فنی و هنری: یدالله جنتی

سفارش و نظارت: قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی/ کارگروه اخلاق تبلیغ

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

مسعود آذربایجانی/ دانشیار پژوهشگاه حوزه و   دانشگاه

حبیب‌رضا ارزانی/ استادیار پژوهشگاه علوم و   فرهنگ اسلامی

علی‌ ارشدریاحی/ استاد دانشگاه اصفهان

حسنعلی بختیار نصرآبادی/ استاد دانشگاه   اصفهان

مهدی دهباشی/ استاد دانشگاه اصفهان

نصرالله شاملی/ استاد دانشگاه اصفهان

سیّدعلی میرلوحی/ استاد دانشگاه اصفهان

همکاران علمی این شماره:

سیدحسن اسلامی اردکانی، حسن سراج‌زاده اصفهانی، اصغر هادی،  حسنعلی بختیار نصرآبادی ، مهدی حسن زاده

دبیر تخصصی: محمد بهارلو

مدیر سامانه: خیرالله رئیسیان

نشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

مترجم انگلیسی: مهدی حبیب‌اللهی

ویراستار: مریم شیرانی

   
   تلفن توزیع و اشتراک: 37116667-025 
   
   

نشانی: اصفهان، خیابان     آیت‌الله شمس آبادی، کوچة سرلت، بن‌بست سهیل، ساختمان شمارة2

دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، فصلنامة علمی- ترویجی اخلاق

تارنما: http://akhlagh.morsalat.irپست     الکترونیک: akhlagh@dte.ir

تلفن: (7651 داخلی)      4 ـ 32208001 (031) دورنگار: 32208005 (031) کد پستی:     8146957571

    

 

 

دوره 14، شماره 29 - شماره پیاپی 51
ویژه اخلاق به سفارش میزاخلاق از قطب اخلاق ، خانواده وسبک زندگی
خرداد 1397
صفحه 1-10
  • تاریخ دریافت: 24 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1397