جستاری در روش تبلیغی حضرت ابراهیم ع با تاکید بر کریمه‌ی 125 سوره نحل

نویسندگان

1 دانشگاه غلوم و معاذف قرآن قم

2 دانشجو

چکیده

خدای متعال از باب دستگیری از انسان و جبران هبوط او به زمین، راهی را برای رسیدن به عرش و تقرب خود قرار داد و راهنمایانی نیز بر این مسیر تعیین کرد. انبیای الهی همان مرشدان طریق حقیقت می‌باشند که مسیر نیل به حضرت حق را نمایان ساخته و راه را از بیراه تمییز می‌دهند. از طرفی انسان ها روحیات و خلقیات متفاوتی دارند که روش های گوناگونی را برای تربیت آنان می‌طلبد. در این نگاشته روش تبلیغی حضرت ابراهیم ع با تکیه بر کلیت تبلیغی که در آیه 125 سوره نحل بیان شده، بررسی کرده و آیات طبق روش‌های موعظه، برهان و جدال احسن تحلیل شده اند. زیرا به بیان آیه مورد نظر، انسان ها به سه دسته حق پذیر، حق گریز و حق ستیز دسته بندی می‌شوند که روش تبلیغی مناسب خود را می‌طلبد. نتیجه حاصل شده حاکی از آن است که بیشترین روش اتخاذ شده به وسیله‌ی حضرت ابراهیم ع، روش برهان بوده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم##آلوسى، سید محمود (1415ق)؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ بیروت: دارالکتب العلمیه##ساروخانی، باقر (1375)؛ روش­های تحقیق در علوم اجتماعی؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی##سبزواری، ملاهادی (بی‌تا)؛ منطق منظومه؛ قم: مصطفوی##طباطبایى، سید محمدحسین (1417ق)؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیۀ قم##طبرسى، فضل بن حسن (1377)؛ تفسیر جوامع الجامع؛ تهران: دانشگاه تهران و مدیریت حوزۀ علمیۀ قم##طوسی، نصیرالدین محمد بن محمد (1375)؛ اساس الاقتباس؛ تصحیحِ سید عبدالله انوار؛ تهران: مرکز##عباسى‌مقدم، مصطفى (1387)؛ اسوه‌هاى قرآنى و شیوه‌هاى تبلیغى آنان؛ ‌قم:‌ تبیان##فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر (1420ق)؛ مفاتیح الغیب؛ بیروت: داراحیاء تراث العربی## مجلسی، محمدباقر (1403ق)؛ بحارالانوار؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی## مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1374)؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دار الکتب الاسلامیه##های، کالین (1385)؛ درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی؛ ترجمۀ احمد گل‌محمدی؛ تهران: نی.