بررسی وظایف زوجین ووالدین قبل وبعدازازدواج بارویکرداخلاقی-فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیرآموزش وپروش جلگه دانشجوی ارشدفقه وحقوق دانشگاه اردکان

چکیده

خـانه و خـانواده نخستین محیطی است که انسـان را تحت تـاءثیر فضا و روابط و مناسـبات خود قرار می دهـدواسلام به عنوان یک مکتب انسان ساز،بیشترین عنایت را به تکریم،تنزیه وتعالی خانواده داردزن و شوهر به خـاطر خود و سـعادت فرزنـدانشان ، لازم است یک سلسـله مسائل اخلاقی را ، که قرآن مجیـد و روایات بر آن تأکید فراوان دارند رعایت نمایند بنابراین درجستارحاضرنویسنده برآنست باروش تحلیلی اسنادی به تبیین ویژگی های اخلاقی زوجین درخانواده بااستفاده ازسبک زندگی اسلامی بپردازد. نتایج بیانگرآنست که اعضاء یک خانواده که رکن مهم آن زن و شوهر هسـتند ، گذشـته از ضـرورتهائی که آنها را دور هم جمع می کنـد ، بایـد ازپیوندی مقدس و درونی که همان محبت و احساس علاقه به یکدیگر است ، برخوردار باشندو محیط خانوادگی آکنده از محبت ، سبب تلطیف عواطف و رشد فضایل در افراد می شود ؛ و کسانی که در محیطی با محبت پرورش می یابند ، به ارجمندی می رسـند و می آموزند دیگران را دوست بدارند و در اجتماع رفتاری انسانی داشـته باشـند؛ بخش عمده ای ازمشکلات روانی وفشارهای روحی واقتصادی برخانواده های امروزی اسراف وتبذیردرخانواده است از دیدگاه اسلام آنچه موجب رضایتمندی و آسایش خاطر می شود، قناعت است و صفای زندگی به آن بستگی دارد در مواردی که زنـدگی مسـیر طبیعی خودش را طی می کند ، موردی برای عفو وجود ندارد ، بر مرد لازم اخلاقی وشرعی است که از همسـر خود در موارد لازم گذشت کند

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم##ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۷۸ ق)؛ عیون اخبار الرضا7؛ تهران: نشر جهان، دو جلدی، جلد دوم##احمدی‌فر، مصطفی و محمدعلی رضایی (1390)؛ «تأمین بهداشت روانی اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزه‌های دینی»؛ دوفصلنامۀ تخصصی پژوهشهای میانرشتهای قرآن کریم، سال 2 ش 4، ص17 تا 27##نمازی اصفهانی، شیخ‌الشریعه فتح‌الله بن محمدجواد (1410ق)؛ قاعده لاضرر؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی##امامى، سید حسن‌ (بی‌تا)؛ فقه استدلالی؛ تهران: اسلامیه##امینی گلستانی، محمد (1387)؛ آداب ازدواج و زندگی خانوادگی؛ قم: سپهر آذین##انصاری، مرتضی (1410ق)؛ المکاسب؛ تعلیق محمد کلانتر؛ قم: مؤسسه دارالکتب##انصاریان، حسین (1380)؛  نظام خانواده در اسلام؛ قم: ام ابیها##پاک‌نیا، عبدالکریم (1382)؛ حقوق متقابل والدین و فرزندان؛ قم: کمال‌الملک##جلائیان اکبرنیا، علی و محمدرضا محمدی (1394)؛ «حرمت و کرامت زن در خانواده از دیدگاه امام رضا7»؛ فصلنامۀ فرهنگ رضوی؛ سال 3، ش 12، ص 120 تا 138##حدادعادل، غلامعلی (1385)؛ فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی؛ تهران: سروش##حرعاملی، محمدبن حسن (بی تا)؛ وسائل الشیعه؛ قم: مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف اهل‌البیت:##حسن‌زاده، صالح (1392)؛ «عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی»؛ پژوهشنامۀ معارف قرآنی، دورۀ 4، ش 15، ص 45 تا 68.##حسینی بهارانچی، سید محمد (1385)؛ آئین همسرداری و آداب زندگی در اسلام؛ قم: عطر عترت.##حکیمی، محمدرضا (1387)؛ الحیاة؛ ترجمۀ احمدآرام؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی##خمینى، سید روح‌ الله موسوى‌( 1422)؛ استفتائات؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیۀ قم‌##دوست‌محمدی، هادی (1386)؛ شخصیت زن از دیدگاه قرآن؛ تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی##دیلمی، احمد و مسعود آذربایجانی (1380)؛ اخلاق اسلامی؛ قم: دفتر نشر و پخش معارف##رضایی، مهدی (1383)؛ گلهای آرامبخش: ویژگیهای زن نمونه در فرهنگ اسلام؛ قم: نورالسجاد##سالاری‌فر، محمدرضا (1385)؛ خانواده در نگرش اسلام و روانشناسی؛ تهران: سمت##صدر، سید محمدباقر (1420ق)؛  قاعده لاضرر و لاضرار؛ قم: دارالصادقین للطباعه و النشر##صفایی، سهیلا و محمود عباسی (1394)؛ «اصل آسیب‌نرساندن در فقه و حقوق اسلامی و کاربرد آن در فقه زیست پزشکی»؛ فصلنامۀ اخلاق زیستی؛ س 5، ش 17، ص 34 تا 65##طبرسی، ابونصر حسن بن فضل (1425ق)؛ مجمع البیان؛ بیروت: مؤسسه الاعلمی##طبرسی نوری، حسین (1407ق)؛ مستدرک الوسائل؛ بیروت: مؤسسه آل‌البیت##فاضل قانع، حمید (1392)؛ زندگی براساس آموزههای اسلامی با رویکرد رسانهای؛ قم: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی##مصطفوی، فریده (1382)؛ زن از منظر اسلام؛ قم: بوستان کتاب##مطهری، مرتضی (1381)؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ قم: صدرا##مکارم شیرازی، ناصر (1381)؛ شیوۀ همسری در خانوادۀ نمونه؛ قم: نسل جوان##منسوب به امام رضا7؛ صحیفه الرضا7؛ تصحیح محمدمهدی نجف؛ مشهد: کنگرۀ جهانی امام رضا7##مهدوی، سید سعید (1388)؛ حیات طیبه در پرتو اخلاق؛ اصفهان: کیاراد##نجفی یزدی، محمد (1379)؛ خلاصهای از مطالب اسلام در مورد روابط زن و مرد یا اخلاق در خانواده؛ قم: شکوری##یوسفیان، نعمت‌الله (1387)؛ مدیریت زن در خانواده؛ قم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی‌فقیه، انتشارات زمزم هدایت.