اصول پرورش فضائل اخلاقی در فرزندان برمبنای سیره تربیتی حضرت زهرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی اخلاق وتربیت/ حوزه علمیه قم.

چکیده

این پژوهش، با روش توصیفی ـ تحلیلی، به واکاوی سیره تربیتی حضرت زهرا پرداخته است تا اصول پرورش فضائل اخلاقی در فرزندان را از دیدگاه ایشان تبیین کند. بهره‌گیری از این اصول به راهکارهای تربیتی والدین و مربیان جهت می‌دهد و فعالیت‌های آن‌ها را در عرصه تربیت هدفمند می‌کند. در روش تربیتی حضرت زهرا ، اصول تربیتی در سه سطح نمود دارد؛ اصول ناظر به والدین، اصول ناظر به فرزندان و اصول ناظر به عمل تربیتی. اصول ناظر به والدین نشان می­دهد در منطق تربیتی آن حضرت، تربیت فعل خداست و از این حیث استعانت از خدا برای کسب شایستگی در مقام نمایندگی او لازم است. همچنین، برخورداری از ثبات عاطفی و تخصص از اصول مربوط به والدین است. اصول ناظر به کودک بیانگر لزوم آگاهی از ظرفیت جسمی و روحی فرزندان است. از میان اصول ناظر به عمل تربیتی، هنرگرایی، تحریک حق‌طلبی، ترجیح عقل‌گرایی ایمانی برنازپروری، کرامت‌پروری و اقدام عملی، در سیره تربیتی صدیقه طاهره 3 اهمیت بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها