فصلنامه علمی ترویجی اخلاق

شناسنامه علمی شماره

چکیده

 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پژوهشکدۀ الهیات و خانواده
فصلنامۀعلمی – ترویجی  اخلاق
سال دهم/ شماره 39، (پیاپی 61) پاییز1399
ویژه نامه اخلاق رسانه ، به سفارش میز اخلاق قطب اخلاق ، خانواده وسبک زندگی
*
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیّۀ قم
مدیر مسئول: محمد قطبی جشوقانی
سردبیر: اصغر هادی
*
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

سیدحسن اسلامی اردکانی / استاد دانشگاه ادیان ومذاهب
مسعود آذربایجانی/ دانشیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی حبیب اللهی / استادیاردانشگاه باقرالعلوم7
حسین دیبا/ استادیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
محمدرضا سالاری فر/ استادیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی علیزاده/ استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
اصغر هادی/ استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
همکاران علمی این شماره:
سیدحسن اسلامی اردکانی، احسان آذرکمند، عبدالله جلالی، محمدحسین کشکولی، اصغر هادی
*
دبیر تحریریه: محمد بهارلو
ویراستار:مریم شیرانی
مترجم انگلیسی: مهدی حبیب‌اللهی
صفحه‌آرا: فاطمه رجبی
*
نشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
چاپ : مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

نشانی: اصفهان، خیابان حافظ، دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، فصلنامة علمی- ترویجی اخلاق
تارنما: akhlagh.morsalat.irپست الکترونیک: akhlagh@dte.ir
تلفن: (7651 داخلی)  4 ـ 32344410 (031)صندوق پستی:697-81465
دورنگار: 32208005 (031) کد پستی: 8146957571
 

 

 

عنوان مقاله [English]

Islamic Sciences and Culture Academy

چکیده [English]

 
 
 
Islamic Sciences and Culture Academy
Institute of Family and Theology
Special Edition for Media Ethics
 
Ordered by Group of Ethics, Department of Ethics, Family and Life Style
 
No.39 (61th Successive) Fall 2020 /TenthYear
Publisher:  Islamic Publicity Office of the Theological Seminary of Qom
Director in Chief:  Ghotbi Jashoghani, Mohammad
Editor in Chief:  Hadi, Asgahr
*
Editorial Board (in alphaabetical order):
*
Alizadeh, Mahdi/Assistant Professor of the Islamic Science and Culture Academy
Azarbayjani, Masoud/Associate Professor of the Institute of Hawza and University
Diba, Hossein/Assistant Professor of the Islamic Science and Culture Academy
Eslami Ardakani, Sayyed Hassan /Professor of the University of Religions and Denominations
Habibollahi, Mahdi/Assistant Professor of Bagher-Ol’Oloom University
Hadi, Asghar/Assistant Professor of the Islamic Science and Culture Academy
Salarifar, Mohammadreza/ Assistant Professor of the Institute of Hawza and University
*
Editorial Board  of this Issue:
Sayyed hassan Eslami Ardakani, Ehsan Azar Kamand, Abdollah Jalali, Mohammad Hosein Kashkooli, Asghar Hadi
*
 
Secretary Specialist: Baharloo, Mohammad
 Proofreader: shirani, Maryam
English Translator: Habibollahi, Mahdi
Typesetting: Rajabi, Fatemeh
Publication: Isfahan Islamic Preaching Office Publication
Published by: Boostan Ketab Institute of Publication – Islamic Preaching Office


Published by: Institute of Family and Theology, affiliated to the Academy of Islamic Research, Science and Culture
Address: Islamic Preaching Office, Hafez St., Isfahan 81469-57571, Iran
E-mail: akhlagh@dte.irwebsite: http://akhlagh.morsalat.ir
Tel: 031-32344410 (EX7651)      PO Box: 81465-697      Fax: 031-32208005

 

دوره 16، شماره 39 - شماره پیاپی 61
ویژه نامه اخلاق رسانه ، به سفارش میز اخلاق قطب اخلاق ، خانواده و سبک زندگی
آذر 1399
صفحه 1-11
  • تاریخ دریافت: 11 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 دی 1399