تحلیل مقایسه‌ای مفهوم تربیت اخلاقی از منظر علامه طباطبایی با الگوی رشد صفات خُلقی شخصیت (با هدف کاربرد در عرصۀ فرزندپروری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مشاوره، دانشکده رفاه

چکیده

یکی از کارکردهای خانواده، تربیت اعضای جدید و پرورش فرزندان بر اساس نیازهای تربیتی مختلف از جمله تربیت اخلاقی است. مقالۀ حاضر درصدد است از طریق مقایسۀ تحلیلی مبانی هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و کاربردهای دو الگوی تربیت اخلاقی از منظر علامه طباطبایی و رشد صفات خُلقی شخصیت به نگاهی عمیق‌تر در این زمینه دست پیدا کند. برای دستیابی به این هدف از روش فرایند چرخه‌ای تحلیل استفاده شده است. بر این اساس، الگوی فرزندپروری مبتنی بر آرای تربیت اخلاقی علامه طباطبایی به‌منزلۀ الگویی جدید تبیین و بررسی شد و نشان داده شد که «منش»، هدف اصلی تغییر در فرایند این الگو محسوب می‌شود و چگونگی ایجاد آن تحت‌تأثیر سه عامل «صفات طبیعتی ذاتی (موروثی)»، «صفات خُلقی غیرذاتی (محیط‌ساخته)» و «اخلاقیات (خودساخته)» انسان است و ارادۀ خود شخص در ایجاد و شکل‌دهی به آن نقش بسزایی دارد. این الگو با تکیه بر ایجاد تغییر در این عوامل و مؤلفه‌ها، راهبردها و روش‌های آموزشی و تربیتی خود را بنا می‌گذارد و اساسی از نظر مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و کاربردی، تفاوت‌هایی با الگوی تربیت اخلاقی رشد صفات خُلقی شخصیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Concept of Moral Education from the Perspective of Allameh Tabatabai with the Growth Pattern of Personality Traits for Applying in Parenting

نویسنده [English]

 • kowsar Dehdast
Counseling department, Refah College university
چکیده [English]

One of the functions of the family is to raise new members and train children in the form of various educational needs, including moral education. The present article seeks to gain a deeper view of this field through an analytical comparison of the principles of ontology, anthropology and applications of the two models of moral education from the perspective of Allameh Tabatabai and the development of personality traits.
To achieve this goal, we used the method of the cyclical analysis process. Based on this, the parenting model based on Allameh Tabatabai's moral education views was explained as a new model and it was shown that "character" is the main purpose of changing the process of this model and how to create it under the influence of three factors. "Inherent nature (inherited)", "non-intrinsic moral traits (environment-created )" and "morality (self-made)" are human and the "will" of the person himself plays an important role in creating and shaping it. This model is based on creating changes in these factors and components to establish their own educational and training strategies and methods. There are fundamental differences in terms of ontological, anthropological, and applied principles with the pattern of moral education for the development of personality traits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • moral education
 • morality-oriented parenting model
 • the growth pattern of personality traits
 • Allameh Tabatabai
 1. قرآن مجید.

2.     ترک‌زاده، جعفر (1388)، «روش پژوهش فرایند چرخه‌ای تحلیل؛ روشی برای گردآوری، تحلیل و استنتاج از داده‌های کیفی پربعد در مسیر دانش مدیریت اسلامی»، روششناسی علوم انسانی، سال15، ش6، ص123-142.

3.     خدری، غلامحسین (1393)، «رابطۀ اخلاق و دین در اخلاق فضیلت با تکیه بر نظرات اخلاقی علامه طباطبایی»، پژوهشنامۀ فلسفۀ دین، سال12، ش2، ص51-72.

4.     طباطبایی، محمدحسین (1374)، ترجمۀ تفسیر المیزان، محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

 1. فنایی، هادی (1386)، «تحلیل و بررسی وابستگی اخلاق به دین»، مجلۀ اندیشۀ نوین تربیتی، ش10، ص149-172.
 2. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1403ق)، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه، تصحیح جمعی از محققان، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 3. Baykara, Z. G., Demir, S. G. & Yaman, S. (2015), “The effect of ethics training on students recognizing ethical violations and developing moral sensitivity”, Nursing ethics. 22(6): 661-675.
 4. Becvar, D. S. & Becvar, R. J. (2014), Family therapy: A systematic integration, Pearson Publication, United Kingdom
 5. Berkowitz, M.W. (2002), “The science of character education”, Bringing in a new era in character education, 508: p. 43-63.
 6. Cooley, A. (2008), “Legislating character: moral education in North Carolina’s public schools”, Educational Studies, 43(3), p. 188-205.
 7. Davidov, M. (2021), “Cultural Moderation of the Effects of Parenting: Answered and Unanswered Questions”, Child development perspectives, 15(3): p. 189-195.
 8. Embleton, K. & Helfer, D. S. (2007), “The plague of plagiarism and academic dishonesty”, Searcher, 15(6): 23-26.
 9. Freeman, M. (2011), “From Character Training to Personal Growth: the early history of outward bounds 1941-1965”, History of education, 40(1): p. 21-43.
 10. Gallien, L. B. & Jackson, L. (2006), “Character development from African-American perspectives: to-ward a counternarrative approach”, Journal of Education & Christian Belief, 10(2): 129-142
 11. Gillies, V. (2010), Is poor parenting a class issue? Contextualizing anti-social behavior and family life, in Is Parenting a Class Issue? M Klett-Davies, Family and Parenting Institute, London, p: 44-61.
 12. Hawkins, J. & Weis, J. (2017), developmental and life course criminological theories, Routledge.
 13. Hooft, S.V. (2014), Understanding virtue ethics, Routledge Pub.
 14. Katilmis, A., Eksi, H. & Öztürk, C. (2011), “Efficiency of social studies integrated character education program”, Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2): 854-859
 15. Killen, M. Smetana, J. (2006), “Social-cognitive domain theory: consistencies and variations in children moral and social judgment”, Moral development, p. 137-172.
 16. Kirschenbaum, H. (2000), “From values clarification to character education: A personal journey”, Humanistic counseling, education and development, 39(1): p. 4-20.
 17. Narvaez, D & Lapsley, D.K. (2008), “Teaching moral character: two alternatives for teacher education”, Journal of teacher educator, 43(2): p. 156-172.
 18. Nucci, L., Krettenauer, T. & Narvaez, D. (2014), Handbook of moral and Character education. Routledge.
 19. O'Sullivan, S. (2004), “Books to live by: Using children's literature for character education”, Reading Teacher, 57(7): p. 640-645.
 20. Sangawi, H., Adams, J. & Reissland, N. (2015), “The effects of parenting styles on behavioral problems in primary school children: a cross-cultural review”, Asian social science, 11 (22) : 171-186.

29.    Sahithya, B. R., Manohari, S. M. & Vijaya, R. (2019), “Parenting styles and its impact on children – a cross cultural review with a focus on India”, Mental Health, Religion & Culture, 22(4): p. 357-383.

30.    Yildirim, M. & Yildirim, S. (2014), “The effects of the institution-based family training programs on the attitudes of parents”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116: p. 2675-2681.

31.    www.behzisti.ir