فصلنامه علمی - ترویجی اخلاق

شناسنامه علمی شماره

چکیده


پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پژوهشکدۀ الهیات و خانواده
فصلنامۀعلمی – ترویجی  اخلاق
سال دوازدهم / شماره 45، (پیاپی 67) بهار 1401
*
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیّۀ قم
مدیر مسئول: عبدالرسول احمدیان
سردبیر: اصغر هادی
مدیر اجرایی: محمد بهارلو
*
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):
سیدحسن اسلامی اردکانی / استاد دانشگاه ادیان ومذاهب
مسعود آذربایجانی/ دانشیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی حبیب اللهی / استادیاردانشگاه باقرالعلوم7
حسین دیبا/ استادیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
محمدرضا سالاری‌فر/ استادیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی علیزاده/ استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
اصغر هادی/ استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
 
*
همکاران علمی این شماره:
سید حسن اسلامی اردکانی، مهدی حبیب اللهی ، حسین دیبا،  محمدرضا سالاری فر، اصغر هادی
*
ویراستار: مریم شیرانی
مترجم انگلیسی: مهدی حبیب‌اللهی
صفحه‌آرا: فاطمه رجبی
*
نشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
نشانی: اصفهان، خیابان حافظ، دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، فصلنامة علمی- ترویجی اخلاق
تارنما: akhlagh.morsalat.irپست الکترونیک: akhlagh@dte.ir
تلفن: (7651 داخلی)  4 ـ 32344410 (031)صندوق پستی:697-81465
دورنگار: 32208005 (031) کد پستی: 8146957571
 
چاپ : مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 
 
 
ر

عنوان مقاله [English]

Quarterly Journal of Extension in Ethics

چکیده [English]

 
 
Islamic Sciences and Culture Academy
Institute of Family and Theology
Quarterly Journal of Extension in Ethics
No.45 (67th Successive Spring 2022 / Twelfth Year
*
Publisher:  Islamic Preaching Office of the Theological Seminary of Qom
Director in Chief:  Ahmadian, Abdorrasool
Editor in Chief:  Hadi, Asgahr
Executive Manager: Baharloo, Mohammad
*
Editorial Board (in alphabethical order):


Alizadeh, Mahdi/Assistant Professor of the Islamic Science and Culture Academy
Azarbayjani, Masoud/Associate Professor of the Institute of Hawza and University
Diba, Hossein/Assistant Professor of the Islamic Science and Culture Academy
Eslami Ardakani, Sayyed Hassan /Professor of the University of Religions and Denominations
Habibollahi, Mahdi/Assistant Professor of Bagher-Ol’Oloom University
Hadi, Asghar/Assistant Professor of the Islamic Science and Culture Academy
Salarifar, Mohammadreza/ Assistant Professor of the Institute of Hawza and University
*
Editorial Board of this Issue:
Sayyed Hassan Eslami Ardakani , Mahdi Habibollahi, Hossein Diba, Mohammadreza Salarifar, Asghar Hadi
*
 
Proofreader:Shirani, Maryam
English Translator: Habibollahi, Mahdi
Typesetting: Rajabi, Fatemeh
Publication: Isfahan Islamic Preaching Office Publication
Published by: Boostan Ketab Institute of Publication – Islamic Preaching Office
 
Published by: Institute of Family and Theology, affiliated to the Academy of Islamic Research, Science and Culture
Address: Islamic Preaching Office, Hafez St., Isfahan 81469-57571, Iran
E-mail: akhlagh@dte.irwebsite: http://akhlagh.morsalat.ir
Tel: 031-32344410 (EX7651)      PO Box: 81465-697      Fax: 031-32208005