فصلنامه علمی ـ ترویجی اخلاق (JARE) - واژه نامه اختصاصی