نویسنده = ���������� ���������� �������� ���������� ��������
مقتضیات اخلاقی تقوا در آیینه‌ی قرآن و سنّت

دوره 5، شماره 17، مهر 1388، صفحه 5-56

سیّد محمّد صادق حسینی سرشت


آثار تقوا در دنیا و آخرت با الهام از آیات قرآن و سخنان اهل بیت

دوره 5، شماره 16، شهریور 1388، صفحه 5-68

سیّد محمّد صادق حسینی سرشت؛ امیر اشرافی