نویسنده = مهدی حبیب اللهی
کامپیوتر و مسؤولیّت اخلاقی

دوره 5، شماره 16، شهریور 1388، صفحه 160-200

کَری گواِن کُلمَن ،؛ مهدی حبیب اللهی


هنر و اخلاق

دوره 5، شماره 15، خرداد 1388، صفحه 147-162

رابرت جی اینگر سول؛ مهدی حبیب اللهی


نقد اخلاقی هنر

دوره 5، شماره 15، خرداد 1388، صفحه 163-206

الا پیک؛ مهدی حبیب اللهی