طبّ‌انگاری اخلاق و لوازم آن

نویسندگان

چکیده

تلقّّی مدیران و پژوهشگران از اخلاق نقش مهمی در ترویج علمی و توسعه‌ی معرفتی دانش اخلاق دارد. طبّ‌انگاری اخلاق آن را به مثابه‌ی برنامه‌ی تشخیص، پیشگیری و درمان رذایل اخلاقی به میان می‌آورد. تلقّّی در بُعد عملی، اثربخشی اخلاق را در توسعه‌ی منابع انسانی و کاهش تنش‌ها و نابسامانی‌های رفتاری در سازمان همراه می‌آورد و در بعُد نظری، سبب توسعه‌ی اخلاق کاربردی و نزدیکی این دانش به روان‌شناسی می‌شود. در این مقاله لوازم تلقّّی طبّ‌انگارانه‌ی اخلاق را بررسی می‌کنیم. دو عامل در رواج این تلقّّی مؤثّر بوده است: سازگاری آن با آموزه‌های اسلامی و رواج اخلاق‌پژوهی نزد طبیب فیلسوفان.

کلیدواژه‌ها