مسأله و مفهوم خودی در اخلاق اسلامی از منظر شهید مطهری

نویسنده

چکیده

اخلاق پژوهان که در حوزه‏ی بحث‏های اخلاقی، فلسفه اخلاق،
رفتارشناسی انسان و ریشه‏های آن ژرف‏اندیشی نموده‏اند، از مقوله‏ای به عنوان
«خود» با گونه‏هایی چون «خودشناسی»، «خودیابی»، «خود عزتمند» و یا «خود
زیانی و خودفراموشی» سخن گفته‏اند. در میان این اخلاق پژوهان، باید از
دانشوری یاد کرد که در حوزه اندیشه و معارف اسلامی، نگرشی همه سویه و
فراگیر داشته و به اخلاق و مسأله خودی در آن، هماره، به عنوان بخش مهم و
بنیادی از آموزه‏های دینی نگریسته و در پی آن بوده که ریشه‏های آنها را با
شیوه‏های نوین و منطقی و کاربردی، استوار سازد. او کسی نیست جز علاقه
شهید، مرتضی مطهری «رحمه‏ا... علیه». آن استاد فرزانه، مسأله خودی در
اخلاق را پایه اخلاق دانسته و از آن با عنوان «اخلاق مکرمتی» یاد می‏کند. در
این مقاله سعی نگارنده بر این است که مفهوم و گونه‏های خودی، مبارزه با خود
و نمودارهای از خود بیگانگی را در عرصه اخلاق انسانی از دیدگاه شهید
مطهری مورد بحث وبررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها