دوره و شماره: دوره 1، شماره 2.3، فروردین 1385 
اخلاق زیست محیطی

صفحه 60-74

نوشته: مایکل پی. نلسون نوشته: مایکل پی. نلسون؛ زهرا واعظی نژاد


مکتب اخلاقی ـ عرفانی تشیع

صفحه 140-187

علی کرباسی‏زاده اصفهانی