حکومت اخلاق

نویسندگان

چکیده

مهم‏ترین هدف رسالت انبیا، از جمله پیامبر اسلام، گسترش توحید، اخلاق و
شریعت است. این اهداف در طول یکدیگر و در عین حال متداخل با هم هستند.
هدف سوم، راه وصول تحقق دو هدف دیگر و هدف دوم برای وصول به هدف
اول در نظرگرفته شده است. سیر دعوت پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیز به همین صورت انجام
می‏گرفته است. بیشترین موضوع تبلیغ رسول خدا در مکه، توحید و اخلاق بود، و
در مدینه، در راستای آن دو هدف، به گسترش شریعت نیز پرداخت. موضوع
بحث مقاله مربوط به هدف دوم، یعنی هدف اخلاقی پیامبر اسلام است که هیچ‏گاه،
از جمله در عملکرد سیاسی ایشان، تعطیل نشد.
پس از مشخص شدن منظور از اخلاق و شیوه‏ی تحقیق، به ابعاد مختلف
حیات اجتماعی و سیاسی رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در مدینه النبی از زاویه‏ی اخلاق پرداخته
شده است. موضوعاتی که در راستای اخلاق حکومتی به آن پرداخته خواهد شد
عبارت‏اند از: نحوه‏ی شکل‏گیری امت اسلامی، نحوه‏ی کسب قدرت، شکل و
ساختار قدرت، حد قدرت، حد مسؤولیت، حقوق اساسی شهروندان، نظارت
مردمی، نحوه‏ی قانون‏گذاری، نحوه‏ی اجرای قانون و نحوه‏ی قضاوت.

در این مقاله آمده است که رسول گرامی اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله چگونه سلول‏های اولیه‏ی
جامعه‏ی اسلامی را ویژگی اخلاق بخشید و قدرت سیاسی را اخلاقی کسب نمود
و ساختار اخلاقی به آن بخشید، مبنای همبستگی اجتماعی را اخلاق قرار داد و
حدود و مسؤولیت‏های امام و امت را مبتنی بر اخلاق ساخت، و مدیریت
اقتصادی، نظامی، قضایی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی و اجتماعی پیامبر چگونه بر
پایه‏های اخلاق بنا گردید.

کلیدواژه‌ها