دوره و شماره: دوره 2، شماره 5.6، دی 1385 
حکومت اخلاق

صفحه 138-207

محمد نصر اصفهانی؛ سمیرا حسینی


تأملی در «خُلق عظیم»

صفحه 208-228

جعفر شانظری؛ جعفر شانظری