مکارم الاخلاق(پژوهشی پیرامون روایت تتمیم مکارم اخلاق و روایات همانند)

نویسنده

چکیده

مقاله‏ی پیش رو پژوهشی است پیرامون روایت معروف (شناخته شده) مکارم
اخلاق که در نقل معروف با عبارت «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» آورده شده است.
دراین پژوهش در سه بخش : سند ، مفردات و دلالت مباحث مربوط به این
روایت مورد کاوش قرار گرفته است.
در بخش اول، به سند این روایت در روایات شیعه و اهل سنت پرداخته شده و
نقل‏های گوناگون آن وسایر مباحث سندی بررسی شده است.
بخش دوم، به بیان مفردات (فقه اللغه) و وجوه ادبی و احتمالات هر فراز از
روایت اختصاص دارد.
در بخش سوم، به دلالت روایت و دیگر روایات همانند پرداخته شده است. در
این بخش، رابطه‏ی بعثت با مکارم اخلاق، معنای تتمیم مکارم اخلاق و مصادیق
مکارم اخلاق بیان شده است.
این پژوهش با تبیین معنا و برخی از مصادیق مکارم اخلاق، این مکارم را از
امتیازات اخلاق اسلامی در مقایسه با دیگر مکاتب اخلاقی برمی شمارد.

کلیدواژه‌ها