با مرزنشینان جنسیّت یا ترانس‌سکسوال‌ها

نویسنده

چکیده

در بخش نخست این گفتار، پیشینه‌ی اخلاق و رفتار جنسی ترانس‌سکسوال‌ها و نوع برخورد با آنان در جهان غرب ،جهان اسلام و ایران بررسی و ارزیابی شد. با این هدف که بتوان با تعیین مختصات آنان در جامعه‌ی کنونی ایران، راه حل‌های مناسب و دقیق‌تری برای بهبود وضعیت فردی واصلاح رفتار اجتماعی آنان ارایه نمود.
در این مقال برآنیم با کاوش زوایای مختلف زندگی این افراد در زمینه‌های تحصیلی، خانوادگی، اقتصادی و... به ارزیابی وتعیین میزان کارآمدی برخی روش‌های اجرا شده در ایران بپردازیم و در این راستا به گوشه‌ای از وظایف نهادهای دولتی وغیر دولتی مرتبط اشاره نماییم.