چالش های اخلاقی شبیه سازی انسان

نویسنده


دوره 2، شماره 4
مرداد 1385
صفحه 7-56
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 14 مهر 1395