اخلاق و عرفان تمثیلی:بررسی اسب به عنوان یک نماد معنوی

نویسندهدوره 2، شماره 4
تابستان 1385
صفحه 57-87
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 19 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395