اخلاق و عرفان تمثیلی:بررسی اسب به عنوان یک نماد معنوی

نویسنده