اخلاق و عرفان تمثیلی:بررسی اسب به عنوان یک نماد معنوی

نویسنده


دوره 2، شماره 4
مرداد 1385
صفحه 57-87
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 14 مهر 1395