محبت؛ آموزه های اخلاقی اسلام و مسیحیت

نویسندهدوره 2، شماره 4
تابستان 1385
صفحه 124-152
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 17 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395