مرور و ارزیابی دیدگاه ابن‌سینا درباره حقیقت قضایای اخلاقی