دوره و شماره: دوره 3، شماره 9.10، بهمن 1386 
12. اخلاق اسلامی

صفحه 254-277

عظیم نانْجی،؛ احسان جباری