مرور و ارزیابی آراء فرا ـ اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی در مقایسه با یک اثر اصولی متأخر