پیگیری و نقد فرا ـ اخلاق سینوی در آراء استادان مطهری، حائری یزدی، مصباح یزدی، سبحانی و لاریجانی