طرفداران نظریه امر الهی در برابر مدافعان ابن‌سینا: «حسن و قبح» به روایت علاءالدین قوشجی