آسیب‌شناسی خانواده در فرهنگ غرب از دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

نویسندگان

چکیده

چکیده
خانواده از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است. پراهمیت‌ترین کارکرد این نهاد، پرورش فرزندان و انتقال فرهنگ و ارزش‌ها به نسل بعدی است. در بین افراد تشکیل‌دهنده خانواده، نقش زنان، هم به لحاظ موقعیت فیزیولوزی هم به لحاظ موقعیت فرهنگی و اجتماعی، چه در جایگاه همسری و چه در جایگاه مادری، از اهمیت خاصی برخوردار است. با وجود این، در غرب، همزمان با مُدرنیته و پس از آن بر مبنای آموزه‌های فمینیستی و با نام دفاع از حقوق زن، کارکردهای خانواده و موقعیت و جایگاه همسری و مادری دستخوش تغییرات وسیعی شده است.
این پژوهش در نظر دارد آسیب‌شناسی خانواده در فرهنگ غرب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مورد واکاوی قرار دهد. برای این منظور، سخنان ایشان در زمینه خانواده در فرهنگ غرب جمع‌آوری و از طریق روش تحلیل تماتیک کدگذاری گردید و در مجموع 50 کد استخراج شد. سپس سه مقوله با عناوین «جایگاه همسر در خانواده در فرهنگ غرب»، «جایگاه مادری در خانواده در فرهنگ غرب» و «آسیب‌شناسی خانواده در فرهنگ غرب» از طریق روش تحلیل محتوا تحلیل گردید.
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه ایشان، مؤلفه‌هایی از فرهنگ غرب، باعث سستی بنیان خانواده شده است؛ چراکه این فرهنگ هم به دلیل شناخت ناقص از هویت و شخصیت زن و هم به دلیل تعریف نقش‌هایی خارج از تکوین و خلقت زن برای او، ضعف شدید کارویژه‌های خانواده و به‌تَبَع آن، اثرات مخرّبی را در جامعه در پی داشته است. سبک کردن امر ازدواج، بی‌هویت کردن جوانان، پایین آمدن سن جنایت و افزایش رفتارهای غیراخلاقی مانند همجنس‌گرایی، در زمره این آسیب‌هاست. از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، آنچه باعث فروپاشی فرهنگ‌ها می‌شود، ضعف خانواده است؛ مسئله‌ای که فرهنگ غرب اکنون گرفتار آن شده است.

واژه‌های کلیدی

کلیدواژه‌ها