دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، آذر 1392 
کاربرد توکّل در تحمل‌افزایی با تأکید بر مشکلات خانواده

صفحه 177-208

علی ملکوتی نیا؛ عبدالله عمادی؛ محمد تقی سبحانی نیا