سلوک اخلاقی شوهر با همسر در اندیشه اسلامی

نویسنده

چکیده

در میان اعضای خانواده ارتباط‌های مختلفی مانند ارتباط عاطفی، حقوقی، فقهی و ... وجود دارد. یکی از انواع ارتباط‌ها میان مرد و زن در خانواده، رابطه اخلاقی میان آن دو است. این رابطه، گاهی از سوی مرد و گاهی از سوی زن مطرح می‌شود؛ هم‌چنان‌که رابطه اخلاقی ممکن است از منظر اثباتی و ذکر فضایل و باید‌ها بررسی شود و ممکن است از منظر سلبی و بیان رذایل و نباید‌ها.
آنچه در این پژوهش کانون توجه بوده، بررسی رابطه اخلاقی و بیان بایسته‌های اخلاقی شوهر در رابطه با همسر از نگاه اسلام است. پرسش اصلی این است که سخن اسلام درباره سلوک اخلاقی شوهر با همسر چیست و چه باید‌ها و فضایلی را برای معاشرت مرد با همسر در روابط زناشویی مطرح می‌کند.
در پاسخ به این پرسش و با بررسی برخی آیات و روایات، به شیوه توصیفی‌تحلیلی، به این نتیجه رسیده‌ایم که افزون بر غلبه نگاه اخلاقیِ دین به روابط مرد و زن و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم، از نظر قرآن، اصلِ محوری‌ای که مرد باید در روابط میان خود و همسرش مراعات کند، معاشرت نیکوست. روایات نیز افزون بر این‌که به طور کلی بر معاشرت نیکو با همسر تأکید کرده‌اند، مصادیقی از این معاشرت و سلوک اخلاقی را بیان داشته‌اند که در این پژوهش، ده مصداق از آن، در گفتار و رفتار اولیای دین ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها