زنان و آسیب‌شناسی استفاده از محصولات هرزه‌نگاری

نویسندگان

چکیده

چکیده
نیاز جنسی یکی از نیازهای مهم بشر است که گاهی افراد از راه‌های آسیب‌زا برای رفع آن اقدام می‌کنند. یکی از این راه‌ها استفاده از محصولات هرزه‌نگاری است که به اَشکال گوناگون در دسترس افراد قرار می‌گیرد و می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر فرد و جامعه وارد سازد.
مهم‌ترین آسیبی که کاربری این محصولات در پی دارد، متوجه زنان و به تَبَع آن، ازدواج و نهاد خانواده است. بر همین اساس، هدف اصلی پژوهش پیش رو، آسیب‌شناسی استفاده از محصولات هرزه‌نگاری نسبت به زنان است. این مطالعه به صورت کیفی با رویکرد پدیدارشناختی و مبتنی بر نمونه‌گیری هدفمند انجام شده است. بدین منظور، با 20 نفر از مردانی که مصرف‌کننده فیلم و عکس هرزه‌نگاری بودند، مصاحبه عمیق صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از روش کولیزی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد پیامدهای استفاده از محصولات هرزه‌نگاری، در دو دسته پیامدهای نگرشی ‌(زن به عنوان کالای جنسی، ترس از صمیمیت، برداشت‌های نادرست نسبت به زن و اخلال در امر ازدواج) و پیامدهای کُنشی (الگوبرداری جنسی، اعتیاد جنسی، تجاوز و خشونت جنسی و رابطه جنسی شهوانی) قابل تقسیم‌بندی است.

کلیدواژه‌ها