بررسی تأثیر ساختار خانواده بر گرایش به رفتارهای پرخطر و ابعاد سازگاری (عاطفی، اجتماعی، آموزشی و کل) در دانش‌آموزان خانواده‌های تک‌همسری و چندهمسری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

بررسی تأثیر ساختار خانواده بر گرایش به رفتارهای پرخطر و ابعاد سازگاری (عاطفی، اجتماعی، آموزشی و کل) در دانش‌آموزان خانواده‌های تک‌همسری و چندهمسری
بهزاد ریگی‌کوته، حسنعلی بختیار نصرآبادی،
فریبا سپهری، کمال‌نصرتی‌هشی

چکیده
خانواده و ساختار آن نقش بسزایی در رشد، شکل‌گیری شخصیت و سلامت روان اعضای آن به‌خصوص فرزندان ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ساختار خانواده (تک‌همسری، چندهمسری) بر گرایش به رفتارهای پرخطر و سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شده است.
روش پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای (پس رویدادی) و جامعه آماری آن کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 79 دانش‌آموز پسر (از خانواده تک‌همسری) و 71 دانش‌آموز پسر (از خانواده چندهمسری) بین سنین 14 تا 17 سال به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در پژوهش حاضر، پرسشنامه رفتارهای پرخطر و مقیاس سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تی مستقل و رگرسیون) انجام شده است.
یافته‌های پژوهش نشان داد که بین دو گروه به لحاظ رفتارهای پرخطر و سازگاری تفاوت معناداری وجود دارد (01/0p≤) و در میان دانش‌آموزان خانواد‌ه‌های چندهمسری میزان سازگاری، کم و گرایش به رفتارهای پرخطر، زیاد است.
بر پایه نتایج به دست آمده، آگاهی دادن به خانواده‌ها در زمینه اثرات منفی ساختار همسرگزینی چندهمسری می‌تواند بر کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر و سازگاری دانش‌آموزان مؤثر باشد.

واژه‌های کلیدی
ساختار خانواده، رفتارهای پرخطر، ابعاد سازگاری.

کلیدواژه‌ها