تأثیر آموزش معنویت درمانی بر سازگاری اجتماعی در دانشجویان

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشگاه سما

چکیده

هدف: با توجه به اهمیّت مداخلات معنوی در درمان مشکلات روان‌شناختی، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش معنویت‌درمانی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر انجام شد. روش: روش پژوهش، انجام آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون بود که با گروه کنترل و جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانشجویان دختر دانشکده فنی سما در کرمانشاه انجام شد. از میان آن‌ها نمونه‌ای به حجم120 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌شد و پس از تکمیل پرسشنامۀ سازگاری اجتماعی بل،50 نفر که کمترین میزان سازگاری را داشتند، به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای گروه آزمایش، 9 جلسۀ آموزش معنویت‌درمانی به‌صورت گروهی اجرا شد و بعد از مداخله، برای هر دو گروه، پس‌آزمون به عمل آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش آماری کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیر وابسته در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل، ارتقای معناداری یافته ‌است. نتیجه‌گیری: از یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه‌گرفت که آموزش معنویت‌درمانی در افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر مؤثر بوده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Therapeutic Effect of Spirituality on Social Adjustment among University Students

نویسندگان [English]

  • Jahangir karami 1
  • Marzeh PiriKamrani 2
1
2
چکیده [English]

Purpose: Recognizing the importance of spiritual effects in the treatment of psychological problems, the study is aimed at evaluating the effectiveness of spirituality therapy on the female students in establishing social adjustment.
Method: Conducting an experiment using a pretest,post-test questionnaire, on the control group and the study statistical population included all students of Sama Technical University of Kermanshah. A Sample of 120 students was selected by simple random sampling, and after completing the Bell survey of social adjustment 50 students who had the lowest level of social adjustment, were randomly divided into experimental and control groups. For the experimental group 9 spiritual therapy sessions were held and the post-test was given to both groups. The data analysis was done by statistical method of Covariance
Findings: The results showed that the dependent variable in the experimental group compared with the control group had significant improvement.
Conclusion: It can be concluded from the results, that the spiritual education of female students has been effective in increasing social adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality therapeutic
  • Social adjustment
  • students