ارزیابی اخلاق حرفه‌ای و مؤلفه‌های آن میان معلمان مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی در شهر تهران

نویسنده

دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران.

چکیده

ریشۀ بسیاری از رفتارها و فعالیت‌های مدیران و معلمان را باید در اخلاق و ارزش‌های اخلاقی جست‌وجو کرد. دراین‌بین، توجه به اخلاق حرفه‌ای و پیامدهای آن از اساسی‌ترین موضوع‌های پژوهشی در حوزه‌های سازمانی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اخلاق حرفه‌ای و مؤلفه‌های آن میان معلمان مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی در شهر تهران است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری را تمامی معلمان در مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی در شهر تهران تشکیل می‌دهند که 7هزار و 848 نفرند. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 366 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، خوشه‌ای چندمرحله‌ای و طبقه‌ای است. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ محقق‌ساختۀ اخلاق حرفه‌ای و برای تعیین روایی پرسش‌نامه از روایی محتوا و سازه استفاده شد. همچنین، پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، اخلاق حرفه‌ای «94/0» ارزیابی شد. یافته‌ها نشان داد:
1. وضعیت اخلاق حرفه‌ای و تمامی مؤلفه‌های آن، به‌غیراز مؤلفۀ عدالت که در حد متوسط میانگین فرضی پژوهش قرار دارد، در تمامی ابعاد بیش از میانگین فرضی پژوهش است؛
2. معلمان زن و مرد میزان اخلاق حرفه‌ای یکسانی دارند و وضعیت اخلاق حرفه‌ای معلمان براساس رشتۀ تحصیلی، مدرک تحصیلی، سن و سابقۀ خدمت با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد؛ اما براساس منطقه تفاوت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


1. ایمانی‌پور، معصومه، 1391، «اصول اخلاق حرفه‌ای در آموزش»،مجلۀایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دورۀ پنجم، ش6، ص25.##
2. چوپانی، حیدر، 1390، بررسی رابطۀ بین رهبری تحول‌آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی؛ مطالعۀ موردی شرکت سهامی بیمۀ البرز، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران. ##
3. حسینی، سیدجواد، 1393، بررسی رابطۀ اخلاق حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران. ##
4. حسینیان، سیمین، 1385، اخلاق در مشاوره و روانشناسی، تهران: انتشارات کمال تربیت. ##
5. رحیمی، حمید و راضیه آقابابایی، 1391، «رابطۀ فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای؛ اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان»، راهبردهای آموزش در علوم‌پزشکی، دورۀ ششم، ش2، ص63. ##
6. طاهری، لیلا و دیگران، 1394، «بررسی حیطه‌ها و مؤلفه‌های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها»، فصلنامۀ آموزش و توسعۀ منابع انسانی، س2، ش4، ص101 تا 126. ##
7. عرفانی‌خواه، محمد، 1393، بررسی رابطۀ رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای و سلامت اداری در سازمان؛ مطالعۀ موردی مراکز فرهنگی و دینی در استان قم، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران. ##
8. عزیزی، نعمت‌اله، 1389، «اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی؛ تأملی بر راهبردهای بهبود استانداردهای اخلاقی در آموزش‌های دانشگاهی»، مجلۀ راهبرد فرهنگ، ش8 و 9، ص4 تا 5. ##
9. فرمهینی فرهانی، محسن و لیلا بهنام جام، 1391، «بررسی رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شاهد، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، س7، ش1، ص2. ##
10. قراملکی احد، فرامرز، 1388، درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای، چ2، تهران: انتشارات سرآمد. ##
11. میرکمالی، سیدمحمد، 1392،فلسفۀ مدیریت، تهران: نشر یسطرون. ##
12. ــــــــــــــــــ ، 1382، «اخلاق و مسئولیت اجتماعی در مدیریت آموزشی»، مجلۀ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، س33، ش1، ص201 تا 221. ##
13.Baguerio, A, HZ (2011). Etical Stucture: A Proposal Concept For Ethics Management In Mexican Public Service And Non-Profit Organization, Humanities And Social science Journal, 56(8), 1-15. ##
14.Gluchmanova, M. (2015). The Importance of Ethics in the Teaching Profession. Procedia-Social and Behavioral Sciences,176, 509-513. ##
15.Kumar, R. (2014). Professional Ethics in Teacher          Education: Need and Importance. Darpan International Research Analysis, 1(8), 1. ##
16.Koonmee, K. Singhapakdi, A. Virakul, B. & Lee, D. J. (2010). Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand. Journal of Business Research, 63(1),      20-26. ##
17.Oldenburg, Ch., (2013). Studentís Perceptions of Ethical Dilemmas Involving Professor. College Student Journal, 39(5), 129- 141. ##
18.Sârbu, L. V. Dimitrescu, M. & Lacroix, Y. (2015). The Importance of Knowing and Applying of the Professional Legislation and Ethics in the Management of Educational Institutions to Combat Corruption. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 203-210. ##
19.Triyuwono, I. (2015). Awakening the Conscience Inside: The Spirituality of Code of Ethics for Professional Accountants. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 254-261. ##
20.Puiu, S. & Ogarca, R. F. (2015). Ethics Management in Higher Education System of Romania. Procedia Economics and Finance, 23, 599-603. ##