دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، شهریور 1395، صفحه 1-348