رابطة اخلاق حرفه‌ای و اعتماد سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی معلمان

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

2 کارشناس‌ارشد دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضربررسی رابطهٔ اخلاق حرفه‌ای و اعتماد سازمانی بر توانمندسازی روان‌شناختی معلمان بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان دورۀ متوسطۀ اول در مدارس دولتی در سال تحصیلی 1392 تا 1393در نواحی پنج‌گانۀ آموزش‌وپرورش تبریز، به تعداد 2100 نفر بودند. نمونۀ مدنظر براساس جدول مورگان 322 نفر بودند که این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای و نسبتی انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای، اعتماد سازمانی سیدجوادین (1388) و پرسش‌نامهٔ توانمندسازی روان‌شناختی اسپریترز (1995) استفاده شد. ضرایب پایایی این پرسش‌نامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای اخلاق حرفه‌ای (93/0=α) و اعتماد سازمانی (88/0=α) و توانمندسازی روان‌شناختی (87/0=α) به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار22 SPSS استفاده‌ شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد که بین اخلاق حرفه‌ای و مؤلفه‌های آن با توانمندسازی روان‌شناختی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین اعتماد سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی معلمان نیز رابطۀ مثبت و معناداری دیده‌شد. همچنین، نتایج آزمون رگرسیون حاکی از تأیید رابطۀ خطی برای پیش‌بینی توانمندسازی روان‌شناختی براساس اخلاق حرفه‌ای و اعتماد سازمانی بود. در پایان، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین معلمان زن و مرد ازلحاظ متغیرهای مسئولیت‌پذیری، صادق‌بودن، عدالت، وفاداری، برتری‌جویی و رقابت، احترام به دیگران، همدردی با دیگران و اعتماد سازمانی تفاوت معنادار وجود دارد. درحالی‌که میان آن‌‌ها ازنظر رعایت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و توانمندسازی روان‌شناختی تفاوت معناداری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


1. آقایار، سیروس، 1382، «توانمندسازی؛ روشی نوین در محیط رقابتی»، مجلهٔ تدبیر، ش135. ##
2. امیرخانی، امیرحسین، 1387، «توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی؛ دیدگاهها و ابعاد»، پیک نور، س6، ش1. ##
3. ایران‌زاده، سلیمان و صادق بابایی، 1389، توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های نوین، تبریز: انتشارات فروزش. ##
4. ایمانی‌پور، معصومه، 1391، «اصول اخلاق حرفه‌ای درآموزش»، مجلهٔ اخلاق و تاریخ پزشکی، دورهٔ 5، ش6. ##
5. خنیفر، حسین و نفیسه زروندی، 1389، بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان، چ1، تهران: انتشارات بعثت. ##
6. قراملکی، احد و رستم فلاح، 1382، «موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمان»، فصلنامهٔ اخلاق دانشکدهٔ علوم‌انسانی، ص45 تا 52. ##
7. قوچانی، فرخ و دیگران، 1391، «بررسی رابطهٔ بین توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی»، فصلنامهٔ روان‌شناسی صنعتی سازمانی، ش12. ##
8. دنیس، تی‌جف، 1384، مهارت‌های مدیریت برتر؛ توانمندسازی زمینه‌ای برای مدیریت توانمند، ترجمهٔ بهزاد رمضانی، تهران: نشر نی. ##
9. ودادی، احمد و احمد مهرآرا،1392، «بررسی رابطهٔ توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی؛ مطالعهٔ موردی امور مالیاتی شهر تهران»، پژوهشنامهٔ مالیات، ش18، مسلسل 66. ##
10.Tyler, Tom R., (2003), (Trust within irganization), personal review,Vol. 32, No. 5. ##
11.Reily, Richard R.; Bentley, A.; Lynn, G.S., (2003).Empowerment in New Product Development Teams: More is Not Always Better, Howe School of Technology Management. Vol.9, No.3, PP.7-14. ##
 12.Cadozier, V. )2002. (The moral profession: A study of moral development and professional ethics; Retrieved from proquest.com. ##
13.Gambetta, D. (2000). Can We Trust? In Gambetta Diego (ed) Trust: Marking and Breaking Coorperative relations, electronic edition, Department of Sociology, University of Oxford chapter 13, pp 213 – 237. ##
 14.Hoy, W. K; Tschannen-Moran, M. (2003). ##Conceptualization and measurement of faculy trust in schools, in Hoy, W. K; Miskel, C. (Eds), Studies in Leading and Organizing Schools, Informating Age Publishers, Greenwich, CT, pp.         181- 207. ##
 15.Hartog, M; Winstanley, D. )2007(. Ethics and Human Resource Management: Professional Development and Practice. Journal of Business & Professional Ethics, V21, N2. ##
16. kramer, R. M; Tyler, T. R. (1996). Trust in organization: frontiers of Theory and Research. Sage. ##
 17.Lafferty, C. L; lafferty, B D. (2001). Trust in organization. 2001 AHRD Conference. 1,pp. 110 Tulsa, Oklahama: Educational Resources Information Center. ##
 18.Moberg, D J; Mark, A.)2009). Seabright, The development of moral imagination, Business Ethics Quarterly. Retrieved from emeraldinsight.com. ##
Thomas K, Betty V. (1990). Cognitive elements of Empowerment: An interpretive model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 4. pp 666 – 681.
Whetten, D, Cameron, K. (1998). Developing management skills, NewYork, Addision – Wesley.
دوره 12، شماره 44
شهریور 1395
صفحه 165-195
  • تاریخ دریافت: 21 دی 1394
  • تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1394
  • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1395