درآمدی بر اصول فرزندپروری با تأکید بر سیرۀ علوی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد تهران.

2 دانشجوی دکترای علوم‌تربیتی دانشگاه آزاد واحد قم

چکیده

در عصر حاضر، تربیت فرزندان از اساسی‌ترین دغدغه‌های والدین است. دین آسمانی اسلام تعالیمی مناسب و امام‌علیA تعالیمی خاص دربارۀ تربیت فرزندان دارند. ازاین‌رو، هدف این پژوهش درآمدی بر اصول فرزندپروری با تأکید بر سیرۀ علوی بود. روش پژوهش توصیفی‌تحلیلی و اسنادی بود. داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و از طریق فرم‌های فیش‌برداری گردآوری و درنهایت به‌شیوۀ توصیفی‌تحلیلی و اسنادی ارزیابی شد. نتایج پژوهش حکایت از آن داشت که عزت، آزادی، محبت، تکریم، اخلاق‌مداری، توجه به تفاوت‌های فردی، تدریجی‌بودن تربیت، همه‌جانبه‌بودن تربیت و بازی از اصول اساسی امام‌علیA در تربیت فرزند است.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن کریم.##
2. ابن‌ابی‌طالب، علی، 1379، نهج البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، بی جا: انتشارات غرفة الاسلام. ##
3. ـــــــــــــــ ، 1379، نهج البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، چ4، بی‌جا: انتشارات غرفة الاسلام. ##
4. ـــــــــــــــ ، 1386، نهج البلاغه، ترجمۀ علامه‌محمدتقی جعفری، چ13، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ##
5. ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، 1414، لسان العرب، ج 4، بیروت: دارصادر.
6. ابن‌بابویه، محمدبن‌علی، 1382، خصال، ترجمۀ یعقوب جعفری، ج1، قم: نسیم کوثر. ##
7. ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، 1337، شرح ابن‌ابی‌الحدید بر نهج البلاغه، قم: کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی نجفی. ##
8. ابن‌شعبه، حسن‌بن‌علی، 1382، تحف القول، ترجمۀ صادق حسن‌زاده، قم: انتشارات آل علیA. ##
9. آشتیانی، محسن وعلی فائضی، 1375، مبانی تربیت و اخلاق اسلامی، چ1، قم: انتشارات روحانی. ##
10. آمدی، ابوالواحد یمیمی، 1337، غرر الحکم و درر الکلم، ترجمهٔ سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ##
11. بهشتی، سعید و محمدعلی افخمی اردکانی، 1386، «تبیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج البلاغه»، دوفصلنامهٔ تربیت اسلامی، س2، ش4، ص39 تا 7. ##
12. باقری، خسرو، 1374، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، ج1،               تهران: مدرسه. ##
13. پرچم، اعظم و همکاران، 1391، «مقایسۀ سبک‌های فرزندپروری بامریند با سبک فرزندپروری مسئولانه در اسلام»، فصلنامۀ پژوهش در مسائل تعلیم‌وتربیت اسلامی، س20، دورۀ جدید، ش14، ص115 تا 138. ##
14. تولایی، روح‌اله، 1389، «عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان»، ماهنامۀ توسعۀ انسانی پلیس، ش25. ##
15. حرّعاملی، محمدحسن، بی‌تا، وسایل الشیعة، ج1، قم: آل بیت. ##
16. دلشاد تهرانی، مصطفی، 1379، منظر مهر؛ مبانی تربیت در نهج البلاغه، تهران: دریا. ##
17. راغب اصفهانى، حسین‌بن‌محمد، 1412، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم الدار الشامیة. ##
18. ‏رفیعی محمدی، علی‌محمد، 1392، بیست اصل در تربیت؛ اصول برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان، چ10، قم: انتشارات رسول اعظمo.##
19. شکوهی، غلام‌حسین، 1375، مبانی و اصول آموزش‌وپرورش، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. ##
20. صناعی، محمود، 1380، آزادی و تربیت، تهران: انتشارات امیرکبیر. ##
21. طرییحى، فخرالدین، 1375، مجمع ‏البحرین، به‌تحقیق احمد حسینی، ج3، تهران: مرتضوی. ##
22. طبرسی، رضی‌الدین ابی‌الحسن‌بن‌فضل، 1392، مکارم الاخلاق،        مؤسسة الاعلمی. ##
23. عبدوس، محمدتقی و محمدمهدی اشتهاردی،1375، بیست‌وپنج اصل از اصول اخلاقی امامان، قم: دفتر تبلیغات اسلامی. ##
24. فرمهینی فراهانی، محسن، 1390، تربیت در نهج البلاغه، تهران: آییز. ##
25. قائمی، علی، 1363، تربیت و بازسازی کودکان، قم: دفتر تبلیغات                حوزۀ علمیه. ##
26. کلینی، محمدبن‌یعقوب ، 1407، الکافی، ج6، تهران: دار الکتب الإسلامیه. ##
27. مجلسی، محمدباقر، 1372، بحار الانوار، ج1، 16، 17 و 78، بیروت: مؤسسة الوفاء. ##
28. نلسون، آر، 1381، اختلالات رفتاری کودکان، ترجمۀ محمدتقی منشی طوسی، مشهد: آستان قدس رضوی. ##
29. هومن، حیدرعلی، 1385، راهنمای عملی پژوهش کیفی، چ1،                     تهران: سمت. ##
30. یاور، محمدجواد، 1387، «تعلیم‌وتربیت در سیرۀ ائمۀ اطهارD»، ماهنامۀ معرفت، ش130. ##