بررسی تاثیر اخلاق حرفه‌ای بر انگیزش کارکنان

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

اخلاق موضوع مهمی است که وجود آن در تمام حرفه‌ها و مشاغل ضروری است. عوامل انگیزشی نیز از عوامل کلیدی موثر در میزان بهره‌وری افراد در سازمان‌ها است. در این پژوهش به بررسی تاثیر اخلاق حرفه‌ای بر انگیزش کارکنان پرداخته شد. مطالعه پیش‌رو از نوع پیمایشی-کاربردی است. بررسی موضوع از طریق پرسشنامه و نمونه‌گیری تصادفی‌ساده، از 81 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی صورت پذیرفت. برای تحلیل نتایج در قالب 1 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی، از رگرسیون‌خطی توسط نرم‌افزار SPSS، استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که اخلاق حرفه‌ای بر انگیزش کارکنان اثرگذار است. همچنین عوامل علاقه فرد به شغل، خودباوری، مسئولیت‌پذیری و خودکنترلی از اخلاق حرفه‌ای تاثیر می‌گیرند، اما تاثیرپذیری مولفه‌های میزان اهمیت شغل و رضایت شغلی از اخلاق حرفه‌ای تائید نشد. همچنین بررسی سطح پایبندی به اخلاق حرفه‌ای در جامعه مورد بررسی توسط آزمون T تک نمونه‌ای نیز نشان داد که این موضوع در سطح متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


1. ابزری، مهدی و مهدی یزدان‌شناس؛ «مسؤولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت‌نوین»؛ فرهنگ مدیریت، سال پنجم، شمارۀ 15 (بهار و تابستان1386)، ص5-42.
2. اعتمادی، حسین و زهرا دیانتی‌دیلمی؛ «تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش‌های مالی شرکت‌ها»؛ فصلنامۀ اخلاق در علوم و فنّاوری، سال چهارم، شمارۀ 1 و 2، ص11-20.
3. الوانی، سید‌مهدی؛ مدیریت عمومی؛ تهران: نشر نی، 1382.
4. بحرینی، نسرین؛ «اخلاق پژوهش به‌منزلۀ یک دانش: جستجو در اضلاع و هویت معرفتی اخلاق پژوهش»؛ راهبرد فرهنگ، شمارۀ 8 و 9 (زمستان و بهار1389)، ص39-58.
5. بخشی، حمید و دیگران؛ «عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان»؛ مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 4 (12) (1383)، ص30- 37.
6. بیک‌زاد، جعفر و دیگران؛ «اخلاق حرفه‌ای، کار و جامعه»؛ شمارۀ 125 و 126 (آبان و آذر1389)، ص4-10.
7. تولایی، روح‌اله؛  «عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان»؛ دوماهنامۀ توسعۀ انسانی پلیس، سال ششم، شمارۀ 25 (1388)، ص45-64.
8. حریری، نجلا و دیگران؛ ؟؟؟؛ فصلنامۀ علمی‌ترویجی مطالعات منابع انسانی، سال سوم، شمارۀ 11 (بهار1393)، ص65- 84.
9. خورشیدی، عباس و دیگران؛ «عوامل مؤثر بر تقویت انگیزۀ شغلی مدیران»؛ تحقیقات روانشناختی، 2 (6) (1389)، ص13- 29.
10. دازه، نوشین و منصور گرکز؛  «رابطۀ بین استدلال اخلاقی، طرز تفکر، نیت و تمایل اخلاقی حسابداران رسمی»؛ اخلاق در علوم و فناوری، سال دهم، شمارۀ 1 (1394)، ص115- 140.
11. رحمانی، حلیمه و حسین رجب‌دُری؛ «بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد سازمانی در مدیران صنعتی استان فارس»؛ دوفصلنامۀ دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری، سال اول، شمارۀ 1 (1395)، ص53- 75.
12. رجب‌دُری، حسین و دیگران «بررسی پایبندی دانشجویان کارشناسی حسابداری به اخلاق حرفه‌ای»؛ فصلنامۀ اخلاق، سال ششم، شمارۀ 1 (1395)، ص265- 285.
13. رابینز، استیفن پی؛  مبانی رفتار سازمانی؛ ترجمۀ علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگى، 1378.
14. رفیعی، افسانه؛ تأثیر جنسیت، مقطع تحصیلی، دینداری و سابقۀ کار بر تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران در ایران؛ پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران، 1386.
15. سلاجقه، سنجر و فاطمه سیستانی‌خنامان؛ «بررسی رابطۀ میان اخلاق کار و کیفیت خدمات در سازمان‌های دولتی شهر کرمان»؛ مجموعه‌مقالات همایش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمان‌های ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان، 1389.
16. سلمان‌پناه، نجمه و قدرت‌اله طالب‌نیا؛ «بررسی گزیده‌عوامل مؤثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران»؛ حسابداری مدیریت؛ شمارۀ 18 (پاییز1392)، ص87- 96.
17. سماواتیان، حسین و دیگران؛ «رابطۀ بین ویژگی‌های شخصیتی و نگرش نسبت به رعایت موارد ایمنی کاری کارکنان»؛ تحقیقات روانشناختی، 2 (6) (1389)، ص44- 58.
18. شکرشکن، حسین و دیگران؛ «طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب: منطقۀ اهواز»؛ مجلۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه چمران اهواز، 15 (1) (1386)، ص1-32.
19. کشتکاران، علی و دیگران؛ «دلبستگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز»؛ مجلۀ پیاورد سلامت، 6 (2) (1391)، ص147- 157.
20. محمدی‌مقدم، یوسف و محمد زارع؛ «رضایت شغلى کارکنان پلیس: بررسى عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان یزد در سال 1387»؛ فصلنامۀ مطالعات مدیریت انتظامی، 13 (4)( 1387)، ص516-5050.
21. مدرس، احمد و افسانه رفیعی؛ «بررسی دیدگاه عمومی دربارۀ رعایت آیین رفتار حرفه‌ای توسط حسابرسان و ضمانت اجرایی آن در ایران»؛ دانش حسابرسی، شمارۀ 25 و 26 (1387)، ص4- 20.
22. میرسپاسی، ناصر؛  مدیریت استراتژی منابع انسانی و روابط کاری؛ تهران: مؤسسۀ انتشارات، 1382.
23. نیکومرام، هاشم و دیگران؛ «ارزیابی تأثیر اخلاق حرفه‌ای حسابداران مدیریت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت (با استفاده از تکنیک آنتروپی‌فازی)»؛ فصلنامۀ حسابداری مدیریت، سال هفتم، شمارۀ 20 (1393)، ص49-66.
24. هداوند، سعید و شهره صادقیان؛ «سازه‌های اثربخش در توان‌افزایی کارکنان»؛ مجلۀ تدبیر، شمارۀ 180 (1386)، ص54- 60.
25. وطن‌خواه، سودابه و دیگران؛ «مدل الماس عدالت و ارتباط آن با خودباوری»؛ علوم پزشکی رازی، 20 (108) (1392 )، ص19- 27.
26. Aras, G. and Muslumov, A., (2004). The analysis of factors affecting ethical judgments: The Turkish evidence, pp 1-12
27. Burchell, Brendan, and Armstrong Tumawu, Koudjoe Dickson (2014). Employee Motivation and Work Ethic in the State and Private sector in Ghana: A Survey of Teaching and Banking Professions. Online Journal of African Affairs. Volume 3, Issue 4, pp. 55-62
28. Elankumaran, S. (2004). “Personality, organizational climate and job involvement: an empirical study”. Journal of human values, 10 (2), 117-130.
29. Jinseok S. Chun, Yuhyung Shin, Jin Nam Choi and Min Soo Kim. (2013). "How Does Corporate Ethics Contribute to Firm Financial Performance? The Mediating Role of Collective Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior" Journal of Management, vol 23, no 8.
30. Kabir M.H. (2009), Ethics and Independence in Accountancy Profession, Continuing professional Development (CPD), Seminar Paper.
31. Marques, P. and Azevedo-Pereira, J., (2009), “Ethical Ideology and Ethical Judgments in the Portuguese Accounting Profession”, Journal of Business Ethics 2009, vol 86, pp 227- 242.
32. Martinson, O. B. and E. Ziegenfuss, D., (2000), “Looking at what influences ethical perception and judgment”, Management Accounting Quarterly (Fall), pp 41-47.
33. Mizaur,D.G.(1993)"Quality and Productivity For the 21 st Century Organization keynote address,4 th International Management:A Catalyst Conference on Productivity and Quality Research",Miami,Fl,February.
34. Peterson,E.(1974),Consumerism as a retailers asset",Harvard Business Review,May/June.
35. Pflugrath, G., Martinov-Bennie, N. and Chen, L., (2007), “The impact of codes of ethics and experience on auditor judgments”, Managerial Auditing Journal. Vol. 22 No. 6, 2007, PP 566-589
36. Schultz, Olle & Tran, Dennis (2015). Business ethics and the influence on the development of intellectual capital: A study of the auditing profession. Master Thesis of Kristianstad University. Section for Health and Society.
37. Smith LM (2003). A Fresh Look at Accounting Ethics. Accounting Horizons 17: 47–49.
38. Swenson G, Wood G (2011).A conceptual framework of corporate and business ethics across organizations. The Learning organization 18(1): 21-35.
39. Sylvander, J. (2015). The development of the Auditor Managerial Ethical Profile Scale. EAA, (pp. 1-35).
40. Winten.G. (1998), Sources of variation in real-life moral judgment: Toward a model of real-life morality, Journal of Adult Development, vol. 4, pp. 90-120.
41. Zairi , M., And Peters,J,(202),"The impact of social responsibility on business performance ",Managerial Auditing journal,17 (4),422- 456.