دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، خرداد 1396، صفحه 100-350