ارزیابی و رتبه بندی معیارهای اخلاق حرفه ای و ارتباط آن با رضایت شغلی

نویسندگان

1 نویسندۀ مسئول، مربی گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور

2 دانشجو دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از مواردی که در زمینه اخلاق حرفه‌ای باید مورد توجه جدی قرار گیرد، رضایت شغلی است؛ چرا که اخلاق حرفه‌ای به نوعی با رضایت شغلی ارتباط دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اخلاق حرفه‌ای در یک واحد نظامی و تعیین رابطه آن با رضایت شغلی است. این پژوهش از نوع توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان یک واحد نظامی می‌باشد که با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی ساده، تعداد 30 نفر انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده‌ها از دو روش مصاحبه و پرسش‌نامه استفاده شد. دو پرسش‌نامه پژوهش جهت بررسی اخلاق حرفه‌ای (40 سؤال شامل 9 معیار) و رضایت شغلی (7 سؤال) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی و آزمون همبستگی نیز استفاده گردید. براساس آزمون همبستگی، یافته‌ها نشان داد که بین اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی در سازمان مورد بررسی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به آزمون t میانگین، وضعیت متغیر اخلاق حرفه-ای در سطح مطلوب و قابل قبولی قرار گرفته است. با توجه به یافته‌های پژوهش و ارتباط معنادار اخلاق حرفه‌ای و رضایت شغلی، هرچقدر کارکنان احساس کنند که اخلاقیات بر محیط کاری آنان حاکم است، به همان نسبت رضایت و خشنودی بیشتری در محیط کار تجربه و احساس می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


. آراسته، حمیدرضا و حسینعلی جاهد؛ «رعایت اخلاق در دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی؛ گزینه‌‌ای برای بهبود رفتارها»؛ فصلنامۀ نشاء علم، سال اول، شمارۀ 2 (1390)، ص3-15.
2. اسدیان، سیروس و دیگران؛ «رابطۀ اخلاق حرفه‌‌ای و اعتماد سازمانی با توانمندسازی روانشناختی معلمان»؛ فصلنامۀ علمی ترویجی اخلاق، سال ششم، شمارۀ 22 (1395)، ص165 190.
3. اصفهانی، محمدمهدی؛ اخلاق حرفه‌ای در خدمات بهداشتی و درمانی؛ تهران: انتشارات دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، 1380.
4. امیری، موسی و دیگران؛ «بررسی نقش اخلاق حرفه‌‌ای مدیران بر ارتقای مسئولیت اجتماعی پلیس راهور ناجا»؛ فصلنامۀ مطالعات پژوهشی راهور، شمارۀ 19 (1395)، ص49-68.
5. امیریان‌‌زاده، مژگان و حسین محمدپور؛ «رابطۀ اخلاق حرفه‌‌ای و سلامت سازمانی با اثربخشی کارکنان ادارۀ کل آموزش‌وپرورش فارس»؛ فصلنامۀ نوآری‌‌های مدیریت آموزشی، سال یازدهم، شمارۀ 3 (1395)، ص7-24.
6. انصاری، منوچهر و دیگران؛ «تأثیر رعایت اصول اخلاق حرفه‌‌ای کارکنان بر وفاداری مشتریان بانک‌‌ها در شهر تهران»؛ فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، شمارۀ 6 (1391)، ص1-12.
7. حسن‌‌قلی‌‌پور، طهمورث و دیگران، «تأثیر اخلاق حرفه‌‌ای فروشنده بر شکل‌‌گیری روابطی پایدار میان مشتری و سازمان»؛ فصلنامۀ چشم‌‌انداز مدیریت بازرگانی، سال اول، شمارۀ 9 (1391)، ص117-128.
8. حجازی‌‌فر، حسن و دیگران؛ «ارتباط اخلاق حرفه‌‌ای و انضباط سازمانی با سلامت اداری کارکنان»، نشریۀ آینده‌‌پژوهی مدیریت، شمارۀ 108 (1396)، ص15-31.
9. حسینیان، سیمین؛ اخلاق در مشاوره و روانشناسی؛ تهران: انتشارات کمال تربیت، 1385.
10. رحیمی، حمید و راضیه آقابابایی؛ «رابطۀ فرهنگ‌ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کاشان»؛ نشریۀ راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، سال ششم، شمارۀ 2 (1392)، ص61-67.
11. رحیم‌نیا، فریبرز و زهرا نیکخواه فرخانی؛ «تأثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان»؛ فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شمارۀ 4 (1390)، ص1-11.
12. شجاعی‌‌فر، زینب و دیگران؛ «رابطۀ اخلاق حرفه‌‌ای با مدیریت دانش و درگیری شغلی»؛ فصلنامۀ اخلاق زیستی، سال هفتم، شمارۀ 23 (1396)، ص17-28.
13. شریف‌‌زاده، فتاح و دیگران؛ «تأثیر فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌‌ای بر اثربخشی سازمان»؛ فصلنامۀ مدیریت سازمان‌‌های دولتی، سال دوم، شمارۀ 1 (1392)، ص7-28.
14. شعاری‌نژاد، علی‌اکبر؛ فرهنگ توصیفی علوم رفتاری، تهران: انتشارات اطلاعات، 1391.
15. صادقی، محمدرضا؛ پایه‌های اجتماعی اخلاق؛ تهران: نشر اشاره، 1371.
16. صانعی، مهدی و مریم یاری؛ «تحلیل مؤلفه‌‌های اصول اخلاق حرفه‌‌ای مدیران در حوزۀ مدیریت منابع انسانی»؛ فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شمارۀ 1، 1393، ص1-11.
17. صدری افشار، غلامحسین؛ فرهنگ معاصر فارسی امروز؛ تهران: مؤسسۀ نشر فرهنگ معاصر، 1381.
18. صلواتی، عادل و دیگران؛ «اخلاق حرفه‌‌ای و مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در صنعت هتل‌‌داری»؛ فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، شمارۀ 21 (1392)، ص1-7.
19. قاسم‌‌زاده، ابوالفضل و دیگران؛ «رابطۀ اخلاق حرفه‌‌ای با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی: نقش میانجی‌‌گر فرهنگ خدمتگزاری»؛ فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شمارۀ 2 (1393)، ص1-8.
20. قراملکی، احد فرامرز؛ اخلاق حرفه‌ای؛ چ3، تهران: نشر مجنون، 1385.
21. قنبری، سیروس و دیگران؛ «اخلاق حرفه‌‌ای اعضای هیأت‌علمی و رابطۀ آن با کیفیت آموزش عالی»؛ فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، سال دهم، شمارۀ 2 (1394)، ص1-12.
22. کیانی، اردشیر و دیگران؛ «ویژگی‌‌های شخصیتی و رعایت اخلاق حرفه‌‌ای در مشاوران و روان‌‌شناسان»؛ فصلنامۀ اندیشه و رفتار در روان‌‌شناسی بالینی، شمارۀ 8 (1387)، ص79-108.
23. مرادی، مرتضی و دیگران؛ «رابطۀ اصول اخلاق حرفه‌‌ای با ارتباطات اثربخش سازمانی»؛ فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، سال دهم، شمارۀ 2 (1394)، ص29-38.
24. مقتدایی، لیلا؛ «مطالعۀ رابطۀ بین اخلاق حرفه‌‌ای و رفتار ضدشهروندی»؛ فصلنامۀ جامعه‌‌شناسی کاربردی، سال بیست‌وهشتم، شمارۀ 1 (1396)، ص145-158.
25. مقیمی، سیدمحمد و مجید رمضان؛ پژوهشنامۀ مدیریت؛ ج1، تهران: انتشارات راه‌دان، 1390.
26. موسوی‌‌پناه، سیدمسلم و دیگران؛ «بررسی رابطۀ بین اخلاق حرفه‌‌ای مدیران با تعهد سازمانی معلمان در آموزشگاه زبان شهرستان بهارستان و رباط‌کریم استان تهران»؛ فصلنامۀ مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، شمارۀ 4 (1392)، ص137-149.
27. مهاجران، بهناز و مریم شهودی؛ «بررسی مدل ارتباط بین اخلاق حرفه‌‌ای و معنویت در کار با مسئولیت اجتماعی در میان پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر کرمانشاه»؛ فصلنامۀ مدیریت پرستاری، سال سوم، شمارۀ 2 (1393)، ص69-76.
28. میرسپاسی، ناصر؛ مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار؛ چ21، تهران: انتشارات میر، 1381.
29. نصیری، فخرالسادات و پرویز نویدی؛ «رابطۀ بین اخلاق حرفه‌‌ای و چابکی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی شناختی»؛ فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، سال یازدهم، شمارۀ 2 (1395)، ص61-68.
30. نیازآذری، کیومرث و دیگران؛ «رابطۀ اخلاق حرفه‌‌ای و تعهد سازمانی»؛ نشریۀ پرستاری ایران، شمارۀ 87 (1393)، ص34-42.
31. Frasatkhah, M, 2007, "Science ethic higher education development password", Ethic Journal of Science Technology, 1(1): 13-27.
32. Hartog, M, Winstanley, D, 2007, "Ethics and human resource management: Professional Development and Practice", Business & Professional Ethics Journal, 21(2):14-25.
33. Lawton, A, 2000, Ethical Management for the Public Services, Buckingham: Open University Press.
34. Pennino, C. M, 2008, "Managers and professional ethics", Journal of Business Ethics, 41:337-347. Wikipedia.com, retrived 15th may 2008.
35. Zionts, T, 2013, "Professional Standards of Educational Manageres", Their Importance and Ease of Implementation, Available at: www.Proquest.com.